2023-08-24 02:00Pressmeddelande

Strängnäs kommun gör det möjligt att tanka biogas

Från vänster: Zizi Krantz, regionchef St1 Sverige, Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande (M) Strängnäs kommun, Maria Hörnell, privatperson som äntligen kan tanka biogas och Ragnar Lindén, hållbarhetsutvecklare Strängnäs kommun. Från vänster: Zizi Krantz, regionchef St1 Sverige, Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande (M) Strängnäs kommun, Maria Hörnell, privatperson som äntligen kan tanka biogas och Ragnar Lindén, hållbarhetsutvecklare Strängnäs kommun.

Strängnäs kommun och Region Sörmland har i samverkan med energibolaget St1 gjort det möjligt för yrkestrafik och privatbilister att tanka biogas i Strängnäs. Nu presenteras arbetet som ett inspirerande exempel i en film från BioDriv Öst.

Strängnäs kommun och Region Sörmland slöt 2021 ett avtal som innebär att kollektivtrafiken ska vara klimatneutral. Sedan dess drivs alla landsortsbussar som trafikerar Strängnäs kommun med biogas och alla stadsbussar går på el. I slutet på maj kunde dessutom St1, som levererar gas till bussarna, öppna ett publikt biogastankställe i Strängnäs tack vare satsningen.

– Vi vill vara med och driva på omställningen till förnybart. Med biogastankstället hoppas vi bygga en lokal marknad som i fortsättningen kan driva på lokal produktion av biogas. Vi ser att biogasen är en viktig del i att bygga ett robust samhälle, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs kommun.

Många biogastankställen är placerade i större städer där det är lättare för privata aktörer att nå lönsamhet. Genom att Strängnäs kommun och Region Sörmland tagit en aktiv roll i att skapa förutsättningar för ett tankställe har energibolaget St1 kunnat göra investeringen i Strängnäs. Invigningen av det nya tankstället ägde rum den 23 maj. För att visa upp tankställets betydelse för det lokala näringslivet var bland annat Wiklunds åkeri på plats med sina biogasdrivna lastbilar från Scania.

– Det känns otroligt bra att vi nu har biogas tillgängligt i Strängnäs kommun. Biogastankstället har möjliggjort att vi kan ställa om delar av kommunens fordonsflotta till biogas, samtidigt som vi kan erbjuda näringslivet och privatpersoner en möjlighet att tanka ett lokalt förnybart drivmedel, säger Ragnar Lindén, hållbarhetsutvecklare på Strängnäs kommun.

– Vi är väldigt glada över öppningen av biogastankstället i Strängnäs. Genom vårt nätverk går det att tanka biogas på omkring hela 80 stationer, säger Zizi Krantz, regionchef St1 Sverige.

Strängnäs kommun har fått stöd och rådgivning i hela processen från expertorganisationen BioDriv Öst. Satsningen har varit en del av projektet Fossilfritt 2030 och i syfte att underlätta för andra aktörer delar kommunen nu med sig av sina lärdomar i arbetet genom en film.

– Elektrifieringen pågår för fullt och i kombination med biogasfordon kan omställningen påskyndas rejält samtidigt som den bidrar till ytterligare samhällsnyttor. De senaste åren har behovet av en ökad försörjningstrygghet på drivmedel blivit tydligt. Det nya biogastankstället är en viktig pusselbit i en smart energiomställning och tankställets placering gör det enklare att köra på mer närproducerade drivmedel i hela Sörmlands län, säger Björn Isaksson, sakkunnig inom transport- och energifrågor på BioDriv Öst.

– Tyvärr har biogasen just nu drabbats av en kortsiktig utmaning kopplat till drivmedlets skattebefrielse. Men det kan avhjälpas och vi hoppas att regeringen kommer att lösa det inom kort. Framtiden ser generellt sett ljus ut för biogasen, inte minst för tunga fordon, fortsätter han vidare.

Se filmen med Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs kommun och Ragnar Lindén, hållbarhetsutvecklare på Strängnäs kommun.

Läs även mer i Strängnäs kommuns pressmeddelande.

Kontakt
Björn Isaksson
Sakkunnig BioDriv Öst
0768 – 19 52 82
bjorn.isaksson@biodrivost.se

Ragnar Lindén
Hållbarhetsutvecklare Strängnäs kommun
0152 – 29 56 3
ragnar.linden@strangnas.se

Om Fossilfritt 2030
Projektet Fossilfritt 2030 är en storregional samverkan för transportsektorns omställning i sex län i östra Mellansverige. I kraftsamlingen medverkar sex regioner, sex länsstyrelser och drygt fyrtio kommuner. Fossilfritt 2030 finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt av projektdeltagarna. BioDriv Öst är projektägare och leder projektet. Läs mer på www.projektetfossilfritt2030.se.


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.