2023-12-29 10:16Pressmeddelande

Regeringen borde ge oss ett Beredskapskliv i nyårslöfte

Foto: BioDriv ÖstFoto: BioDriv Öst

Vår krisberedskap är beroende av ett robust transportsystem. Därför behövs stöd till åtgärder som stärker omställningen till flera olika fossilfria drivmedel. Vi har redan ett Klimatkliv och ett Industrikliv. Nu är det hög tid att införa ett Beredskapskliv!

Sverige befinner sig i ett allvarligt försämrat säkerhetspolitiskt läge och förra veckan presenterade Försvarsberedningen rapporten Kraftsamling – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret. Där konstateras att många viktiga samhällsfunktioner är beroende av fungerande transporter – sjukvården, kollektivtrafiken, räddningstjänsten och försörjningen av livsmedel, dricksvatten och läkemedel för att nämna några. Rapporten ringar in robusta transportsystem som ett av sju grundkrav för nationell motståndskraft.

Hur bygger man då ett robust transportsystem? Jo, genom en diversifiering av drivmedel. Därför är det glädjande att Försvarsberedningen framhåller vikten av en inhemsk produktion av drivmedel och lyfter fram att biogasen kan trygga fungerande transporter i kris eller krig. BioDriv Öst har länge drivit att en stärkt beredskap är beroende av en bredd av drivmedel. Det fossila ska bort, även det är av säkerhetspolitisk betydelse. Och el är viktigt, men kan inte vara den enda lösningen.

I mitten av december startade BioDriv Öst ett nytt laddinfrastrukturnätverk för att samordna och skynda på utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Vi såg att en kraftsamling kring detta är kritisk. EU premierar nämligen inte andra drivmedel än el för lätta fordon. Det har lett till att tillverkningen av personbilar för biogas lagts ner och att möjligheterna att köra på andra fossilfria drivmedel har försämrats. Vi måste därmed satsa ännu mer på elektrifieringen än tidigare. Samtidigt tar elektrifiering tid – och vi blir sårbara om vi lägger alla ägg i samma korg!

Nu gäller det att regeringen inte bidrar till att samma misstag begås när det gäller tunga lastbilar. Där har de rådighet. Enligt en remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet kan stöd inte längre ges för köp av biogasdrivna lastbilar på grund av nya EU-bestämmelser. Men det är fel. Enligt reglerna får så kallade de minimis-stöd ges vid inköp av biogaslastbilar från och med årsskiftet och flera remissinstanser har betonat vikten av detta. Regeringen kan välja att behålla Klimatpremien för biogasdrivna lastbilar i Förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon. Så gör Finland.

Om vi ska säkerställa en stärkt krisberedskap där samhällsviktiga transporter kan köras med andra drivmedel än el – drivmedel som dessutom kan produceras decentraliserat och till och med regionalt, vilket minskar sårbarheten ytterligare – måste regeringen främja introduktionen av sådana drivmedel på marknaden.

Miljölastbilsdefinitionen för Klimatpremien handlar inte bara om pengar. Den har även ett stort signalvärde för vilka tekniker som är värda att satsa på. Biogas är fortfarande en relativt ny teknik i de flesta segment inom den tunga transportnäringen. Det får inte underskattas hur stor omställningen är att gå från att köpa eller sälja en välkänd teknik som diesel till att byta till en nyare teknik som biogas, el eller vätgas. Därför måste regeringen sända långsiktiga signaler om att även biogas är ett viktigt drivmedel för tunga lastbilar.

Klimatklivet främjar satsningar på fossilfri framtidsteknik och en grön omställning. Industriklivet ska få ner utsläppen av växthusgaser inom industrin. Nu behövs ett Beredskapskliv som möjliggör investeringar i robusta lösningar för fossilfria transporter. Det skulle bli en hävstång i arbetet med ett stärkt totalförsvar!

Att behålla Klimatpremien för biogaslastbilar vore ett bra första steg i en sådan satsning. Sverige har goda förutsättningar att öka produktionen av både gasformiga och flytande fossilfria drivmedel. Men då måste användningen av inhemskt producerade drivmedel främjas, som biogas i tunga fordon, där betalningsvilja finns. Då kan produktionen öka och på sikt kan biogasen spela en allt större roll även inom industri och sjöfart.

Försvarsberedningen skriver i sin rapport att transportsektorn är avgörande för Sveriges motståndskraft och bör ges hög prioritet. Rapporten konstaterar också att arbetet med att utveckla alternativa drivmedel minskar sårbarheter och lindrar konsekvenser av störningar som uppstår. I kris behövs biogasen mer än någonsin. Nu måste regeringen säkerställa ett robust transportsystem genom att möjliggöra för flera hållbara drivmedel att utvecklas samtidigt! Utan transporter, ingen beredskap.

Beatrice Torgnyson Klemme
VD för expert- och samverkansorganisationen BioDriv Öst

Länkar
* BioDriv Östs årliga broschyr Gasfordon 2023 visar tydligt att personbilarna som kan köra på biogas blivit färre och färre under åren. Från med år 2024 finns förmodligen lätta biogasfordon bara på begagnat- och konverteringsmarknaden.
* Läs även blogginlägget Nu är det bråttom att bygga ut laddinfrastrukturen.
* Energigas Sverige: Gör om, gör rätt – med länkar till Finlands proposition med förslag till lagändringar samt ett öppet brev till berörda ministrar från LRF och 2030-sekretariatet.
* Klimat- och näringslivsdepartementets promemoria Stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och inkomna remissvar.
* Förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon.


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.


Kontaktpersoner

Beatrice Torgnyson Klemme
VD
Beatrice Torgnyson Klemme