2023-12-15 09:29Pressmeddelande

Nu är det bråttom att bygga ut laddinfrastrukturen

Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst
Foto: Göran EkebergBeatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst. Foto: Göran Ekeberg

Elektrifieringen av transportsektorn går raskt framåt och för att den ska fortsätta så de kommande åren krävs en storskalig utbyggnad av laddinfrastrukturen. Mycket måste ske på kort tid – mitt i en lågkonjunktur dessutom – och många aktörer behöver samverka. Därför har BioDriv Öst tagit initiativ till ett nytt nätverk som ska underlätta och påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur i Mälardalsregionen.

Försäljningen av elfordon har ökat rejält de senaste åren och nu måste olika typer av laddinfrastruktur byggas ut snabbt för att möta det växande behovet. Annars riskerar omställningen till elfordon att tappa fart.

En kraftsamling kring elektrifieringen har av flera skäl blivit ännu mer kritisk än tidigare. För samtidigt som elbilsbilsutvecklingen tagit stora kliv framåt, har möjligheterna att köra personbilar på andra fossilfria drivmedel kraftigt försämrats. Detta trots att flera alternativ behövs, eftersom elektrifiering tar tid. Men då EU inte premierar andra drivmedel än el för lätta fordon är det lätt att förstå varför fordonstillverkarna agerar som de gör. Nu senast har till exempel tillverkningen av personbilar för biogas lagts ner. I Sverige sänks dessutom reduktionsplikten vid årsskiftet, vilket även ökar utsläppen från vår befintliga fordonspark. Flytande biodrivmedel och biogas går förhoppningsvis en ljus framtid till mötes när det gäller tunga transporter, flyg och sjöfart. Men för lätta fordon, som står för majoriteten av vägtransporternas fossila drivmedelsanvändning, återstår nu i princip endast två alternativ – att elektrifieras eller effektiviseras bort. För varje nyinköpt bensin- eller dieselbil innebär bara en förlängning av fossilberoendet, nu mer än någonsin.

För att tydliggöra hur transportsektorns elektrifiering kan påskyndas har Energimyndigheten och Trafikverket nyligen tagit fram ett förslag till ett nytt handlingsprogram. I det konstateras att det finns behov av regional samordning och ett regionalt ledarskap. De pekar också ut kommunerna som en av nyckelaktörerna i utbyggnaden av laddinfrastruktur. Samtidigt tydliggörs flera utmaningar – brist på kompetens och finansiella resurser, brist på transparens mellan kommuner och elnätsägare och brist på ett standardiserat kommungemensamt arbetssätt. Flera av de 55 förslagen på åtgärder som läggs fram handlar också om att skapa plattformar för dialog och samverkan, både kommunalt och regionalt.

BioDriv Östs resa påbörjades för femton år sedan när offentlig sektor, näringsliv och akademi såg ett behov av att samverka storregionalt kring transportsektorns omställning. Sedan dess har vår organisation vuxit till runt 80 medlemmar och nu fyller vi en viktig funktion för utveckling och samverkan inom hållbar regional utveckling. Ett exempel är att den offentliga upphandlingens stora potential utnyttjas för att driva på för fossilfria transporter. Sedan 2017 samlar BioDriv Öst offentliga aktörer i ett storregionalt upphandlingsnätverk, ett nätverk som för ett år sedan förstärktes ytterligare genom samverkan med Mälardalsrådet. På nätverksträffarna delar ett sjuttiotal offentliga aktörer kunskap och erfarenheter och samverkar kring konkreta insatser. Denna samverkan underlättar för näringslivet att investera i den gröna omställningen, samtidigt som kostnaderna i omställningsresan sänks.

Nu ser vi ett stort behov av att kraftsamla på ett liknande sätt kring utbyggnaden av laddinfrastruktur. Precis som inom offentlig upphandling fyller offentlig sektor en avgörande roll som föregångare, upphandlare, markägare, planläggare, hyresvärd för boende i allmännyttan, parkeringsansvarig och så vidare. Många kommuner brottas med vilken roll de ska ta och hur de ska agera. Och en sak är säker: det kommer att bli väldigt dyrt och gå alldeles för långsamt om alla ska uppfinna hjulet på nytt och om näringslivets aktörer ska behöva förhålla sig till att alla kommuner agerar olika.

Därför drar BioDriv Öst nu i gång ett nytt storregionalt nätverk för laddinfrastruktur! Detta nätverk blir en viktig mötesplats för kommuner och regioner där de kan lära av varandra, inspireras och samverka. I tisdags gick startskottet och redan första träffen engagerade ett femtiotal deltagare. Många offentliga aktörer gör redan ett imponerade arbete inom området och vi ser fram emot att kunna bidra med en plattform som kan förenkla och harmonisera arbetssättet kring laddinfrastruktur. Vi hoppas att många vill följa med oss på denna resa, för här finns alla möjligheter att flytta fram positionerna tillsammans och både skynda på och sänka kostnaderna för transportsektorns elektrifiering!

Beatrice Torgnyson Klemme
VD för expert- och samverkansorganisationen BioDriv Öst
0733 – 97 06 25
beatrice.torgnyson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.