2019-12-03 09:55Pressmeddelande

YES! Sverige leder i andelen förnybara drivmedel

null

Sverige har högst andel förnybara drivmedel i Europa, 40 procent att jämföra med 7,6 procent som är det Europeiska genomsnittet, båda enligt den dubbelräkning som man är överens om inom EU. Dessutom är potentialen till svensk näringslivsutveckling kopplat till produktion av förnybara drivmedel mycket god. Biogas från Uppsala, solel från Eskilstuna, biodiesel från Piteå, etanol från Norrköping och vätgas från Sandviken, är några av de exempel som lyfts i en ny film som tagits fram av BioDriv Öst.

Genom att leda omställningen till fossilfria transporter inspirerar vi och driver på omställningstakten även i andra länder. Dessutom öppnar det för helt nya affärsmöjligheter för Sverige. Redan idag har svenska leverantörer byggt stora delar av den norska biogasproduktionen och svensk teknik har valts till ett bioraffinaderi i Finland. Nu har vi alla möjligheter att skapa en helt ny exportindustri samtidigt som vi minskar världens klimatpåverkan i stor omfattning.

Den största delen av de biodrivmedel som används i Sverige importeras fortfarande och det behöver vi ändra på. Vi är nämligen, i ett globalt perspektiv, ett land rikt på naturresurser som lämpar sig väl för biodrivmedelsproduktion. Därmed finns möjlighet att producera betydligt mer biodrivmedel än vad som görs idag redan. Med närproducerade drivmedel underlättas även spårbarhet och kontroll över miljöpåverkan och social hållbarhet. Dessutom kan intresset för att tanka förnybart öka när det samtidigt blir tydligt att vi gynnar det svenska lantbruket och att det matavfall vi samlar in kommer till nytta. Ett sätt att skapa förutsättningar för produktion av förnybara drivmedel på hemmaplan är att öka efterfrågan.

– Utsläppen från transportsektorn ökar samtidigt som förutsättningarna för att köra fossilfritt aldrig har varit så bra. Det finns inte längre några ursäkter. Vår gemensamma kampanj tar bort myterna som håller tillbaka omställningen, säger Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet.

Kampanjen som Jakob syftar på är en filmsatsning i projektet Fossilfritt 2030 som ska öka intresset för förnybara drivmedel. På BioDriv Östs hemsida finns fler filmer som slår hål på olika myter om förnybara drivmedel. För den som vill fördjupa sig ytterligare finns faktablad med mer information kring myten för respektive film.

– Vår filmserie ska på ett kul sätt spräcka myter om fossilfria drivmedel och samtidigt väcka nyfikenhet hos den breda massan. Vi kan inte ha gamla myter som sprids och fortfarande lever kvar, det är ett stort hinder i omställningen till en fossilfri fordonsflotta, säger Björn Isaksson, projektledare BioDriv Öst.


Film nummer tre i kampanjen som ska öka intresset för förnybara drivmedel handlar om att alla som väljer förnybart är med och påverkar. Se filmen nedan och skicka vidare den till någon som behöver en knuff i rätt riktning! Läs även det tillhörande faktabladet för mer information.

Prenumerera på BioDriv Östs Youtubekanal så att du inte missar kommande filmer! Läs även de faktablad som innehåller mer information och fördjupning inom temat för respektive film.

Kontakt:

Björn Isaksson
Projektledare BioDriv Öst
+46 76 819 52 82
bjorn.isaksson@biogasost.se 


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.