2013-11-21 16:17Pressmeddelande

Vilja, våga, kunna - offentlig upphandling av biogas

null

Varje år upphandlar offentlig verksamhet varor och tjänster för mer än 500 miljarder kronor – en ansenlig del av Sveriges BNP. På lokal och regional nivå har offentliga myndigheter ett starkt styrmedel för omställning till förnybart bränsle genom upphandling av fordon, drivmedel och olika transporttjänster. Biogas Öst har låtit ta fram en handledning som beskriver hur krav på biogas kan – och bör – formuleras av dem som vill främja biogas vid offentlig upphandling.

Offentligt upphandlade fordon och transporttjänster har varit viktiga för utvecklingen av biogas som fordonsbränsle i Sverige, och har därmed bidragit till att vi idag är världsledande på området. Många gånger har det till och med varit en förutsättning att det offentliga gått före – men det är likaledes viktigt att kraven formuleras ”rätt” för att sporra.

Att formulera krav, handla upp och – inte minst – följa upp att man faktiskt får det man frågat efter kräver en rad olika resurser. Befintliga stöd och instruktioner ger dock inte tillräcklig hjälp för dem som vill ställa specifika krav på t ex biogas. Biogas Öst har därför låtit ta fram en kompletterande handledning för upphandling av gasdrivna fordon och transporter. Fokus är biogas, men även andra förnybara drivmedel berörs. Materialet ger både en inblick i konsekvenserna av olika formuleringar och krav, samt värdefulla tips och råd till dem som mer aktivt vill främja biogas.

-Utgå ifrån att du får och att det går att ställa långtgående krav, framhåller Maria Losman, upphandlingsexpert på Miljöbyrån Ecoplan som tagit fram handledningen.

Materialet riktar sig till alla som arbetar med upphandlingar av fordon och transporter, men också strateger och miljöansvariga samt politiker på kommunal och regional nivå. Tydligt formulerade mål som förankrats i hela ”kedjan” i upphandlingsorganisationen ger bättre resultat i slutänden. Det framtagna materialet kan även vara till nytta för leverantörer som bättre vill förstå varför offentlig sektor uttrycker sig som man gör i upphandlingar. Genom upphandling - och med hjälp av denna handledning - kan offentlig sektor fortsatt vara en pådrivande kraft och bidra till att än mer fossila drivmedel ersätts av biogas.

Kontakt:
Jonas Forsberg
Projektledare, Biogas Öst
070-271 87 37
jonas.forsberg@biogasost.se 

Länk till handledningen


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.