2019-06-05 13:30Pressmeddelande

Vikten av att tanka svenskt – ny studie visar på fördelarna med att öka produktionen av förnybara drivmedel i Sverige

null

Produktionen av förnybara drivmedel i Sverige behöver öka kraftfullt. Det medför dessutom en lång rad positiva effekter på andra samhällsmål som en stärkt krisberedskap, landsbygdsutveckling och regional tillväxt. Det visar en ny studie som har initierats av elva länsstyrelser och regioner i samverkan med BioDriv Öst. Studien har genomförts av RISE (Research Institutes of Sweden) och illustrerar i ett brett målperspektiv samhällseffekterna av olika omställningsalternativ för vägtransportsektorn till år 2030.

För att Sverige ska kunna möta den ökande efterfrågan på förnybara drivmedel på ett hållbart sätt och vara ett föregångsland inom området behöver tillverkningen av inhemskt producerade biodrivmedel öka, liksom produktionen av förnybar el och elfordonsbatterier. Idag är 85 procent av de förnybara drivmedlen i Sverige importerade eller har producerats med importerade råvaror.

Länsstyrelser och regioner har ett brett samhällsansvar som omfattar många frågor som kan relateras till förnybara drivmedel, exempelvis civilt försvar och krisberedskap, landsbygdsutveckling, regional tillväxt, de globala hållbarhetsmålen och invånarnas hälsa. Elva länsstyrelser och regioner runt om i Sverige har därför, via den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst, gått samman och finansierat den vetenskapliga studien ”Perspektiv på svenska förnybara drivmedel – utvärdering utifrån miljökvalitets- och samhällsmål samt scenarier för inhemsk produktion till 2030”. Studien har genomförts av RISE, Research Institutes of Sweden, och syftet har varit att identifiera eventuella hävstångseffekter mellan olika miljö- och samhällsmål samt minska risken för målkonflikter. Det vetenskapliga underlaget har bland annat använts i länsstyrelsernas regeringsuppdrag om att ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel.

I studien utvärderas en bredd av inhemskt producerade förnybara drivmedel med avseende på elva olika miljö- och samhällsmål, exempelvis el, biogas, vätgas, etanol, HVO och RME inkluderas i analysen. Studien innehåller även flera scenarier som illustrerar olika samhällseffekter samt belyser hur nära målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 det går att komma med hjälp av inhemskt producerade förnybara drivmedel. Att Sverige bör öka produktionen av förnybara drivmedel och bli en nettoexportör innebär dock inte att alla svenskproducerade förnybara drivmedel måste användas i Sverige. Var drivmedel används kommer på en fri marknad fortsatt att styras av var betalningsviljan är som högst.

- Inhemskt producerade biodrivmedel utgör en viktig faktor i en cirkulär och biobaserad ekonomi. I studien är det tydligt att Sverige, som är rikt på naturresurser, bör producera betydligt mer förnybara drivmedel än i dag och även öka möjligheterna till export. Att utgå från ett brett målperspektiv är dock av stor vikt eftersom vi måste säkerställa ett hållbart nyttjande av våra naturresurser och hantera de målkonflikter som uppstår mot bl.a. biologisk mångfald, säger Göran Enander, landshövding Uppsala län.

Ett av de viktigaste resultaten från studien är att skillnaderna mellan olika förnybara drivmedel är relativt små – så länge som produktionen sker i Sverige. Genom inhemsk produktion säkerställs ett bidrag till en lång rad olika miljö- och samhällsnyttor. Med produktion i Sverige ökar även möjligheterna vad gäller spårbarhet och kontroll över miljöpåverkan. Det viktiga är således inte vilket scenario och omställningsalternativ som väljs, utan att Sverige skyndar på omställningen till en mer fossilfri fordonsflotta och kraftfullt ökar användningen av flera olika inhemskt producerade förnybara drivmedel.

- Att tydliggöra synergieffekterna mellan närproducerade förnybara drivmedel och exempelvis livsmedelsstrategin samt målet om ett stärkt totalförsvar kommer att underlätta omställningsarbetet. Det är tydligt att vi kan öka kostnadseffektiviteten i våra insatser genom att bredda målperspektivet, säger Liselott Hagberg, landshövding Södermanlands län. 

Ta del av hela rapporten här.

Kontakt

Beatrice Torgnyson Klemme
Vd Biogas Öst med BioDriv Öst
+46 73 397 06 25
beatrice.torgnyson@biogasost.se

Mer information om studien:

Finansiärer: Studien är en del av projektet Utveckling BioDriv Öst som finansieras av bland andra Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Följande regioner och länsstyrelser är medfinansiärer av studien:
Länsstyrelsen Uppsala
Länsstyrelsen Södermanland
Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelsen Västmanland
Länsstyrelsen Jönköping
Länsstyrelsen Västerbotten
Region Uppsala
Region Sörmland
Region Örebro
Region Jönköping
Region Skåne

Författare, RISE:
Johanna Mossberg
Karin Pettersson
Erik Furusjö
Andras Baky
Patrik Klintbom


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.