2019-03-22 04:00Pressmeddelande

Vi har tröttnat – BioDriv Öst lanserar en ny vägledning i brist på en miljöbilsdefinition

null

Sverige har som mål att växthusgasutsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till år 2030. En viktig pusselbit i omställningen är miljöbilsdefinitionen. Offentliga aktörer är stora inköpare av transporttjänster och fordon och deras upphandlingar styrs till stor del av miljöbilsdefinitionen. Dessutom är definitionen ofta vägledande för både företag och privatpersoner.

I över åtta månader har Sverige nu stått utan miljöbilsdefinition. Förvirringen är därmed total med en röra av temporära definitioner och dispenser som ofta leder till låga miljökrav. Sverige behöver omgående en ny miljöbilsdefinition som är verkningsfull, långsiktig och tydlig. Det finns stor uppslutning kring en ny miljöbilsdefinition som harmoniserar med bonus-malus-systemet. Vi anser därför att regeringen omgående beslutar om denna definition då läget kan anses akut.

Flera steg har tagits för att påskynda omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Den 1 juli 2018 trädde det nya bonus-malus-systemet i kraft, som innebär bonus vid inköp av bilar med låga utsläpp och högre skatt för bilar med höga utsläpp. I samband med detta upphörde den senaste miljöbilsdefinitionen att gälla. För att komplicera läget ytterligare är det inte möjligt att tillämpa den tidigare miljöbilsdefinitionen eftersom nya metoder för mätning av utsläppsvärden har införts på EU-nivå.

Den senaste miljöbilsdefinitionen infördes 2013 och premierade i första hand bränslesnåla dieselbilar. Det har gjort att de flesta ”miljöbilar” huvudsakligen drivs av fossila drivmedel. Dieselbilarna har även höga utsläpp av hälsoskadliga kväveoxider. Definitionen har därmed svag styrning mot fossilfrihet och är missvisande vad gäller andra miljömål än minskad klimatpåverkan. Dessutom är den krånglig att förstå. Olika krav i miljöbilsdefinitionen, supermiljöbilspremien och förmånsbeskattningens miljörabatt har ytterligare ökat förvirringen kring begreppet miljöbil.

Nu är det hög tid för en ny och bättre miljöbilsdefinition. För att den ska bidra till att nå 2030-målet anser vi att den måste uppfylla följande kriterier.

  1. Verkningsfullhet. Syftet med definitionen är att främja fordon med låg miljöpåverkan och då måste den styra mot just det. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till att vi har flera miljömål.
  2. Långsiktighet. Både konsumenter och fordonstillverkare gynnas av en miljöbilsdefinition som kan bestå över lång tid.
  3. Tydlighet. Det måste vara enkelt att förstå vad en miljöbil är. Kraven behöver vara tydligt kopplade till fordonens miljöpåverkan och konsekventa i olika styrmedel.

Vår analys är att en ny miljöbilsdefinition som ligger helt i linje med bonus-delen i bonus-malus-systemet uppfyller alla tre kriterier. Förmånsbeskattningen har redan anpassats efter bonus-malus och krav på el- och gasbilar ligger i linje med den tuffaste miljözonen som kommuner kan införa från år 2020. Flera styrmedel på EU-nivå främjar också en utveckling av el- och gasfordon.

När Transportstyrelsen för ett år sedan lämnade två förslag till regeringen på en ny miljöbilsdefinition var ett av förslagen klimatbonusbilarna. Det andra förslaget var en utsläppsgräns på 95 gram CO2/km, vilket är lika med EU:s krav på en genomsnittlig nybil redan om två år. Det blir varken verkningsfullt eller långsiktigt.

Redan nu finns det gott om olika varianter av elbilar, laddhybrider och gasbilar som klarar bonus-kraven och antalet växer. För verksamheter som kräver särskilda bilar är utbudet i dagsläget mindre. I dessa upphandlingar anser vi att en bra lösning under en övergångsperiod är att ställa krav på en viss andel miljöbilar, istället för att införa en definition med svag miljöstyrning. Förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar tillåter redan i dag att undantag får göras om särskilda skäl finns.

Ett vanligt motargument gällande en offensiv miljöbilsdefinition är att den får en svag styrning då den kommer att nyttjas i för få upphandlingar. Detta kan dock enkelt undvikas. För att säkerställa en godtagbar miljöstyrning i samtliga upphandlingar har BioDriv Öst i samråd med andra aktörer tagit fram en ny vägledning som tydliggör hur bra miljökrav kan ställas i samtliga upphandlingar, även om förutsättningarna för klimatbonusbilar varierar. Vägledningen finns tillgänglig här. Våra föreslagna miljökrav har redan tillämpats i två större transportupphandlingar i Uppsala län och Stockholms stads miljö- och hälsoskyddsnämnd har nyligen fattat beslut om en miljöbilsdefinition som till stor del ligger i linje med denna vägledning.

Därför finns det inte någon anledning att vänta. Regeringen måste omgående besluta om en ny miljöbilsdefinition som bidrar till att offentliga aktörer och miljömedvetna företag kan ligga i framkant och bidra till transportsektorns omställning.

Kontakt:

Beatrice Torgnyson Klemme
Vd Biogas Öst med BioDriv Öst
+46 73 397 06 25
beatrice.torgnyson@biogasost.se

Martin Ahrne
Vice vd Biogas Öst med BioDriv Öst
+46 73 641 81 57
martin.ahrne@biogasost.se 


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.