2013-12-11 18:13Pressmeddelande

Västerås visar vägen för biogas till bussar i Östersjöregionen

null

Den 12 december samlas biogasintressenter från hela Östersjöregionen i Västerås för att inspireras, diskutera och lära mer om biogas som drivmedel för kollektivtrafikens bussar. Satsningen är en del av EU-projektet Baltic Biogas Bus där Västerås Lokaltrafik (VL) är projektägare. På agendan står studiebesök vid biogasanläggningen på Gryta och VL:s bussdepå, samt seminarium kring drivkrafter för biogasutvecklingen.

Projektet Baltic Biogas Bus startade 2009 med målet att sprida kunskap om biogas som drivmedel till kollektivtrafikens bussar runtom i Östersjöregionen. Sommaren 2013 beviljades en förlängning av projektet med fokus på ökad uppgradering av biogas till fordonsbränsle och en effektivare användning av biogas som bränsle i bussar genom hybridisering och sparsam körning. Sverige representeras i projektet av Västerås Lokaltrafik och Biogas Öst. I övrigt deltar partners från Norge, Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen.

Inom ramen för projektet kommer småskalig uppgradering av biogas till bussbränsle att testas i Polen, gas-el-hybridbussar upphandlas och testas i Bergen och Västerås, och sparsam körning för att spara bränsle testas på flera orter runtom i regionen. Målet är att visa hur mer biogas i Östersjöregionen kan nyttiggöras som fordonsbränsle samt att visa hur detta bränsle används bäst och mest effektivt för att ersätta maximalt med fossilt bränsle.

Den 12 december är det dags för aktörer från alla partnerländer att samlas i Västerås för studiebesök och seminarium på temat biogas till kollektivtrafikens bussar – utmaningar och drivkrafter. Under dagen kommer besökarna, som till stor del består av beslutsfattare från partnerländerna, att besöka biogasanläggningen på Gryta avfallsstation och VL:s bussdepå för att inspireras av ett framgångsrikt lokalt ”biogassystem”. Under eftermiddagens seminarium på Aros Congress Center kommer utmaningar och drivkrafter för utvecklingen i Västerås, Sverige och Östersjöregionen att presenteras och diskuteras ytterligare. Dagen avslutas med middag för särskilt inbjudna i Västerås stadshus.

Kontakt
Jonas Forsberg
Biogas Öst
070-271 87 37

Peter Liss
VD, AB Västerås Lokaltrafik
021-470 18 70

Lennart Hallgren
Projektledare, Baltic Biogas Bus
072-589 50 03


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.