2013-05-30 15:33Pressmeddelande

Välbesökt demodag i Uppsala för småskalig biogasutveckling

null

Den 29:e maj arrangerade Biogas Öst tillsammans med JTI, SLU och Hushållningssällskapet en biogasdag i Uppsala för att sätta fokus på utvecklingen av den småskaliga biogasproduktionen och uppgraderingen till fordonsbränsle. Potentialen och viljan finns, men utvecklingen har ännu så länge gått ganska trögt. 

Förhoppningarna på den småskaliga biogasproduktionen, och kanske inte minst teknik för småskalig uppgradering av biogas till fordonsbränsle, har varit många och stora. Många lantbrukare har t.ex. lockats av tanken att producera drivmedel till den egna maskinparken för att helt fasa ut dieseln. Den 29:e maj samlades ett 60-tal personer på Lövsta forskningscentrum utanför Uppsala för att höra – och se – mer om vad som sker på området.

Vid förmiddagens seminarium berättade forskare från JTI och SLU om erfarenheter och resultat från utvecklingsprojekt som syftar till att höja effektiviteten, och därmed även lönsamheten, i biogas- och uppgraderingsprocessen. Också det nystartade projektet som ska testa drift av traktorer med biogas som har lägre metanhalt än dagens fordonsgasstandard presenterades.

Hushållningssällskapet delgav resultat från den pågående utvärderingen av svenska gårdsbiogas-anläggningar. Såväl stora som små anläggningar ingår i utvärderingen, men man har konstaterat att den ”genomsnittliga” gårdsbiogasanläggningen i Sverige skulle kunna producera biogas som mer än väl täcker dieselbehovet hos en svensk genomsnittsgård – om kostnadseffektiv teknik fanns.

Utmaningarna i Biogassverige är inte enbart kopplade till det tekniska och processmässiga, även hanteringen av erforderliga tillstånd skulle kunna effektiviseras. Biogas Öst berättade om erfarenheter från ett pågående nationellt projekt kring just detta. Ett antal workshops med landets miljöprövningsdelegationer, handläggare och branschrepresentanter har genomförts och under hösten 2013 publiceras två vägledande dokument som ska ge en mer homogen och ”smidig” hantering.

Under eftermiddagen vankades studiebesök vid Lövstas biogasanläggning samt JTI:s mobila biogasanläggning, och dessutom chans till mingel och kontaktskapande med en rad innovativa leverantörer av teknik på biogasområdet.

Kontakt:
Jonas Forsberg, Biogas Öst
070-271 87 37
jonas.forsberg@biogasost.seOm BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.