2023-10-27 07:08Pressmeddelande

Uppsala kan bli först i världen med ny typ av innovativ vätgasproduktion

Uppsala Vattens biogasanläggning vid Kungsängens gård i Uppsala. Uppsala Vattens biogasanläggning vid Kungsängens gård i Uppsala. Foto: Robin Ohlausson/BioDriv Öst

En flexibel kombination av biogas, vätgas, solel och elfordonsladdning kan leverera drivmedel och el även vid längre elavbrott eller effektbrist. Uppsala blir pionjär om planer blir verklighet.

Uppsala skulle snabbare kunna ställa om till fossilfrihet och på köpet få en stärkt krisberedskap om ett projekt som har utretts i en förstudie blir verklighet. Med nya energisystem vid biogasanläggningar kan kritiska samhällstjänster levereras även under veckolånga elavbrott.

Förstudien, som tagits fram av Uppsala Vatten och Avfall AB i samverkan med BioDriv Öst, handlar om vätgasproduktion med tillhörande solcellsanläggning i anslutning till Uppsalas biogasanläggning och reningsverk. Utredningen visar att fördelarna med att producera olika energislag på samma ställe är många:

  • Värme från vätgasproduktionen kan användas i produktionen av biogas och till uppvärmning av närliggande fastigheter.
  • Syrgasen från vätgasproduktionen kan användas i avloppsreningsverket.
  • Ett eventuellt överskott av vätgas kan blandas in i biogasen (till så kallad hytan) eller omvandlas till metan (via så kallad metanisering) och på så sätt öka biogasproduktionen.
  • Vid effektbrist kan vätgasproduktionen stängas av tillfälligt, så att solcellsanläggningen som driver vätgasproduktionen kan skicka in el i elnätet.
  • Vätgas eller biogas kan vid behov omvandlas till el.

En sådan anläggning skulle kunna fungera i veckor utan elnät även om solen inte skiner. Förutom att stärka krisberedskapen skapar en samlokalisering av produktion av biogas, vätgas och solel flexibilitet mellan olika produkter och marknader.

– Detta ligger väl i linje med strategierna i Sverige och EU för hur vätgas ska bidra till ett bättre samhälle. Samtidigt är det positivt för Uppsala kommuns och Region Uppsalas mål om klimat, miljö, regional utveckling och krisberedskap, säger Mikael Ekhagen, chef för samhällsutveckling på Uppsala Vatten och Avfall AB.

Att komplettera biogasproduktionen med vätgas- och solelsproduktion vid Kungsängens gård i Uppsala beräknas kosta drygt 200 miljoner kronor. Med avstamp i förstudien arbetar nu Uppsala Vatten med att utreda förutsättningarna för ett genomförande av projektet.

– Skulle beslut fattas om att gå vidare med projektet blir Uppsala först i världen med en sådan här anläggning som tar ett helhetsgrepp på fossilfria transporter, krisberedskap och ett starkare elnät, säger Björn Isaksson, projektledare och sakkunnig i energi- och transportfrågor på BioDriv Öst.

Om projektet blir av kan det stå modell för andra orter med biogasanläggningar och även där bidra till en snabbare övergång till fossilfrihet, stärkt elnät och ökad krisberedskap. Det är vanligt att biogasproduktion och avloppsreningsverk ligger nära varandra, precis som i Uppsala. Men även andra verksamheter skulle kunna bygga liknande system, till exempel kraftvärmeverk och energiintensiva industrier.

Förstudien har gjorts inom projektet Fossilfritt 2030 – transporter i Uppsala län, som finansieras av Tillväxtverket via Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Uppsala, Länsstyrelsen Uppsala, fem kommuner i Uppsala län samt BioDriv Öst. Läs mer här.

Kontakt
Mikael Ekhagen
Chef för samhällsutveckling, Uppsala Vatten och Avfall AB
018 – 727 18 01
mikael.ekhagen@uppsalavatten.se

Björn Isaksson
Projektledare och sakkunnig i energi- och transportfrågor, BioDriv Öst
0768 – 19 52 82
bjorn.isaksson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.