2020-11-25 13:00Pressmeddelande

Uppsala fortsätter satsa på fossilfritt

Foto: Uppsala TaxiFoto: Uppsala Taxi

Året går mot sitt slut och samhället fortsätter kraftsamla i coronapandemin. Samtidigt arbetar Uppsala kommun, Region Uppsala och Länsstyrelsen Uppsala dessutom för fullt med transportsektorns omställning för att framtida klimatrelaterade kriser ska undvikas. Genom projektet Fossilfritt 2030 och konferensen BioDriv Tinget som går av stapeln den 1 december ges en betydelsefull skjuts till bättre förutsättningar för att uppnå ett fossilfritt och mer robust samhälle.

Idag står transportsektorn för drygt 40 procent av Uppsala läns totala utsläpp. Det är därmed den största utsläppskällan av växthusgaser i länet och en av de riktigt stora utmaningarna för att antagna miljö- och klimatmål ska nås. Efter att Uppsala län deltagit i det framgångsrika projektet Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige, som genomfördes 2017 till 2019, krokar Uppsala återigen arm med andra länsstyrelser, regioner, kommuner och den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst för att växla upp arbetet i projektet Fossilfritt 2030. Satsningen har beviljats projektmedel av Region Uppsala, Länsstyrelsen Uppsala och Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Syftet är att genom samarbete samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte effektivisera och påskynda arbetet med att ställa om till fossilfria transporter.

­– Vårt län fick goda resultat i tidigare projekt med bland annat effektivare fordonshantering, omkring 135 nya laddpunkter, samordnad planering för nya tankställen för förnybara drivmedel samt planer på uppförandet av ännu mer infrastruktur för förnybart i närtid. Därför är det en självklarhet för Uppsala län att delta också i Fossilfritt 2030, där ett brett samarbete över läns- och regiongränser skapar de bästa förutsättningarna för att nå målet om en fossilfri transportsektor, säger Helena Brunnkvist, chef miljöstrategienheten vid Länsstyrelsen Uppsala.

Projektet har en viktig roll att fylla i arbetet med att underlätta utbyggnaden av det behov av laddplatser och tankställen som identifierats i Länsstyrelsens och Region Uppsalas gemensamma Regional Plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon. När kommuner och regioner likriktar arbetet och ställer tuffa upphandlingskrav förbättras förutsättningarna för näringslivet att investera i ny fordonsteknik och infrastruktur för tankning och laddning. Därmed kan också produktionen av förnybara drivmedel öka.

– Region Uppsala ligger långt fram när det gäller arbetet med våra egna transporter och upphandlingar. Ett exempel är att vi i vår upphandling av sjukresor ställt krav på att gradvis fasa in fler fossilfria fordon. Här arbetar vi på liknande sätt som Uppsala kommun, för att underlätta omställningen av taxinäringen i länet mot en fossilfri fordonspark. Detta har bland annat bidragit till att fler gasfordon fasats in i länets taxinäring. Genom att samverka med andra och använda vårt interna arbete som draglok bidrar vi även till vårt uppdrag som regional utvecklingsaktör, berättar Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala.

Projektet Fossilfritt 2030 är en del av en storregional kraftsamling i sex län med en total omslutning på 50 miljoner kronor. Sex länsstyrelser, fem regioner och ett fyrtiotal kommuner i östra Mellansverige kommer att samverka för transportsektorns omställning till fossilfritt under tre år framöver. I Uppsala län medverkar Uppsala, Heby, Håbo, Enköping och Tierps kommuner utöver Länsstyrelsen och Region Uppsala.

– Genom att underlätta samverkan bidrar vi till en snabbare och mer kostnadseffektiv omställning. Det är även högaktuellt att uppmärksamma de synergieffekter som finns mellan en stärkt krisberedskap och ett ökat nyttjande av förnybara drivmedel som vi kan producera här i Sverige, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd för den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst som är projektägare för Fossilfritt 2030.

Den 1 december genomförs den digitala konferensen BioDriv Tinget som är en del av projektet Fossilfritt 2030. På konferensen kommer offentlighet, näringsliv, akademi och politik att lyfta fram och samtala kring hur en stärkt krisberedskap kan uppnås genom transportsektorns omställning. I tider som dessa, med coronaviruset som påverkar länder världen över och sätter hela samhällen ur spel, är arbetet med omställningen till fossilfria transporter om möjligt ännu viktigare än tidigare. Ett mer hållbart resande och en ökad inhemsk produktion av förnybara drivmedel kan minska importberoendet av drivmedel som är en kritisk produkt i ett fungerande samhälle. Ökad energisäkerhet och krisberedskap är A och O för att kunna hantera även framtida kriser och svåra perioder. Projektet ligger därmed väl i tiden för att bidra till att uppnå riksdagens mål om 70 procents minskade växthusgasutsläpp till år 2030 i synergi med andra viktiga samhällsmål som en stärkt krisberedskap och en förbättrad folkhälsa.

Detta är något som Uppsala fortsatt kommer att arbeta för!

Kontakt:
Helena Brunnkvist
Chef miljöstrategienheten, Länsstyrelsen Uppsala
0733-970625
helena.brunnkvist@lansstyrelsen.se

Marta Fallgren
Miljöchef miljöenheten, Region Uppsala
018-611 33 94/070-611 36 94
marta.fallgren@regionuppsala.se

Beatrice Torgnyson Klemme
Vd BioDriv Öst
0733-970625
beatrice.torgnyson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.