2021-04-07 13:50Pressmeddelande

Unikt projekt ska hjälpa elnätet och möjliggöra storskalig elektrifiering

Martin Ahrne, vice vd BioDriv Öst. Foto: Göran EkebergMartin Ahrne, vice vd BioDriv Öst. Foto: Göran Ekeberg

Elektrifierade transporter spelar en viktig roll om Sverige ska kunna nå uppsatta miljö- och klimatmål. Samtidigt som omställningen behöver ske, begränsas den av ett ansträngt elnät. För att tackla utmaningen går en unik konstellation av deltagare samman i projektet Elektrifierade persontransporter – en del av den smarta staden. Ambitionen är att bidra till ett balanserat elnät som klarar en ökad mängd laddbara transportfordon som bussar och lastbilar.

På många platser i landet klarar inte elnätet av att leverera den effekt som efterfrågas vid en viss tidpunkt. Detta medför begränsningar för hur många elfordon som kan laddas samtidigt. I dagsläget hämmar kapacitetsbristen utvecklingen av regioner och städer, samtidigt som företag och industrier hindras från att växa. Svenskt Näringsliv uppskattar att Sverige förlorar 80 miljarder kronor per år till följd av detta.

Målet med det nya projektet Elektrifierade persontransporter – en del av den smarta staden är att öka lokal laddkapacitet utan omfattande förstärkningar av elnätet. Genom smart laddning och energilagring ska projektet möjliggöra fler elfordon och samtidigt bidra till ett stabilare elnät som bättre nyttjar förnybar energi.

– Omställningen av transportsektorn kräver eftertanke och strategi. Om vi planerar rätt och jobbar med olika typer av lösningar kan vi få ut maximal samhällsnytta på ett kostnadseffektivt sätt, säger Martin Ahrne, vice vd för den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst.

Projektet fokuserar primärt på systemlösningar för en storskalig elektrifiering av bussar i kollektivtrafik. I Svealandstrafikens stadsbussdepå i Västerås kommer projektet att skapa den första bussdepån i Sverige som genom algoritmer optimerar laddning av fordon i kombination med energilager och lokal energiproduktion. Samtidigt som pilotanläggningen strategiskt styr sitt effektuttag kan den fungera som resurs i elnätet genom att erbjuda flexibilitet och frekvensbalansering. Projektet tar även ett unikt hållbarhetsgrepp genom tester av att använda begagnade bussbatterier som energilager samt tester av natriumbaserade batterier utan sällsynta jordartsmetaller som kobolt och litium. Ytterligare en hållbarhetsaspekt som kommer att analyseras är i vilka case som miljö- och klimatnyttan blir som störst och där det är samhällsekonomiskt mest lönsamt att elektrifiera i närtid.

Om projektet

Projektet drivs av Tvinn och BioDriv Öst. Övriga deltagare är ABB, Altris, Scania, Solkompaniet, Svealandstrafiken, Transdev, Region Uppsala samt Uppsala universitet. Finansiering sker genom Vinnova samt projektets deltagare. Projektet startar i februari 2021 och pågår i två år, med en samlad budget på drygt 19 miljoner.

För mer information om projektet, kontakta:
Martin Ahrne
BioDriv Öst
0736 – 41 81 57 
martin.ahrne@biodrivost.se

Jonas Thyni
Tvinn
jonas.thyni@tvinn.se

Om Vinnova Utmaningsdriven innovation (UDI)
Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Samverkansprojekten ska stärka svensk konkurrenskraft genom hållbar tillväxt och affärsnytta eller leda till ökad samhällsnytta. Alla projekt ska tydligt påvisa hur de bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Projekt inom UDI arbetar till exempel med att minska klimatpåverkan genom omställningen till en hållbar industri, produktion och konsumtion eller en fossilfri transportsektor samt utveckling av attraktiva och hållbara städer och välfärdsinnovationer som leder till god hälsa för alla och minskat utanförskap.


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.