2015-02-27 07:30Pressmeddelande

Tuffast utsläppskrav inte alltid bäst

null

Biogas Öst och BioMil har i ett gemensamt projekt studerat tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar samt tillståndsvillkor och metanutsläpp från restgas vid uppgradering av biogas. Studien visar att formuleringar i tillstånds-villkoren varierar kraftigt och att de tuffaste utsläppskraven inte alltid ger störst klimatnytta. Projektet har resulterat i två rapporter som publicerats av både Avfall Sverige och Svenskt Gastekniskt Center.

Rapporten ”Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige”visar att majoriteten av de 42 undersökta anläggningarna aldrig haft klagomål på lukt. I de fall där klagomål inkommit har de oftast upphört efter första året i drift. Studien visar att det vid nyetablering är viktigt med tidig dialog med närboende samt att hålla dialogen igång även när anläggningen är i drift. Även anläggningarnas tillståndsvillkor kring lukt har studerats. Formuleringarna i villkoren varierar kraftigt och vissa ord eller formuleringar kan göra att anläggningarna blir bundna till villkor som inte alltid är hållbara. Att verksamheten exempelvis ska förhindra luktolägenheter innebär att lukt inte ens får förekomma internt, vilket i praktiken innebär en överträdelse även vid normal drift, då substrat som exempelvis matavfall naturligt avger viss lukt.

I rapporten ”Metanutsläpp från restgas vid uppgradering” undersöks olika uppgraderingstekniker ur ett systemperspektiv. Studien visar att skillnaden mellan de olika teknikernas klimatnytta är liten, men varierar något beroende på vilka ingångsvärden som antas på elmix, värmeåtervinning och bränsle för uppvärmningsbehov. Vid nyetablering bör därför hänsyn tas till lokala förutsättningar när villkoren om metanutsläpp från restgasen formuleras. Exempelvis bör villkoren för små anläggningar vara mer generösa än för större, för att bästa ekonomiska och miljömässiga resultat ska uppnås.

-Vi hoppas att vi genom dessa rapporter kan underlätta vid etablering av nya biogasanläggningar och att resultaten kan användas som underlag vid samråd och diskussioner gällande villkor vid nyetablering, säger projektledaren Suzette Westling.

Huvudfinansiärer för satsningen är Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Stockholm och Avfall Sverige.

Kontakt:
Jonas Forsberg
Biogas Öst
070-271 87 37
jonas.forsberg@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.