2019-11-21 15:30Pressmeddelande

Tre veckor på el - Region Uppsala testar ny hjullastare

null

På Wiks slott utanför Uppsala har Region Uppsala under tre veckor testat en elektrisk hjullastare. Att den är tyst och smidig samt medför minskade kostnader beskrivs som de största fördelarna jämfört med motsvarande dieselvariant.

Se filmen nedan och läs det tillhörande faktabladet med mer information här.


Hur gick testet till?
Projektet Fossilfritt 2030 samlar kommuner och regioner i Uppsala, Västmanland och Södermanlands län som vill arbeta med omställningen till en fossilfri transportsektor. Deltagarna i projektet har fått erbjudande om att prova på eldrivna arbetsmaskiner. Region Uppsala har valt att testa den elektriska hjullastaren Kramer 5055E under november månad. Testet genomfördes under cirka 3 veckor i den ordinarie verksamheten.

- Vi är väldigt nöjda med vad maskinen levererade under vår testperiod. Det har fungerat bra att flytta jord och grus samt träd som vi avverkat. Dessutom är maskinen otroligt tyst vilket passar vår konferensanläggning bra då den inte stör, säger Bengt Larsson, vaktmästare Wiks slott.

Erfarenheter från användningen
Batterierna laddas med en vanlig trefaskabel vilket tar cirka 6 timmar. Det gav i testet cirka 4 timmars ihållande körning vid en låg utetemperatur om 0-5 °C. Maskinen användes i huvudsak till att flytta röjda träd och undervegetation. Laddningen har skett under natten och på lunchrasten vilket medfört att arbetsmaskinen kunnat användas cirka 5 timmar om dagen. Uppvärmning av fordonet och strålkastare gör att batteriet räcker betydligt kortare än vad det hade gjort under sommarhalvåret. Vid väder som inte kräver uppvärmning och strålkastare uppskattas körtiden till cirka 7 timmar om dagen förutsatt att maskinen kan laddas över lunch.

Ekonomi & Klimatnytta
Den eldrivna arbetsmaskinen är cirka 100 000 kronor dyrare i inköp men minskade drivmedelskostnader med cirka 60 kronor per timme (samt minskade servicekostnader) innebär att den större investeringen är inbesparad redan innan 2 000 drifttimmar har uppnåtts. Efter 5 000 timmar är den förväntade besparingen 250 000 kronor jämfört med en dieseldriven maskin, förutsatt att den elektrifierade maskinen kan ersätta en dieseldriven maskin trots den kortare körtiden. Utförligare beskrivning av uträkningen finns i det faktablad som publicerats om testet. Klimatnyttan efter 5 000 drifttimmar beräknas till cirka 77 ton CO2-ekvivalenter per hjullastare som byts från diesel till el. Detta motsvarar bilkörning under ett år hos 42 dieselbilar som drivs av svensk genomsnittsdiesel år 2018. Hjullastarna antas använda nordisk elmix respektive diesel med 5 % förnybart innehåll.

- Syftet med insatsen är att synliggöra att fossilfria arbetsmaskiner på el finns och ofta kostar mindre i längden än motsvarande dieselmaskin. Likt elbilar är de lite annorlunda än en dieselmaskin vilket gör att de ibland passar bättre eller sämre i verksamheten. Det är därför som vi vill erbjuda testperioder i projektet, säger Björn Isaksson, projektledare BioDriv Öst.

Kontakt:

Björn Isaksson
Projektledare BioDriv Öst
+46 76 819 52 82
bjorn.isaksson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.