2020-04-27 06:00Pressmeddelande

Stockholmskommuner samverkar i omställningen till fossilfria transporter

null

Det nya projektet Fossilfritt 2030 kommer att ge Stockholms län en betydelsefull skjuts till bättre förutsättningar och större möjligheter i transportsektorns omställning.

Idag står transporter för nästan hälften av växthusgasutsläppen i Stockholms län och är därmed en av de största utmaningarna för att miljö- och klimatmålen ska nås. Därför krokar elva stockholmskommuner nu arm med den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst, Stockholms stad och Storsthlm för att i samverkan växla upp arbetet i projektet Fossilfritt 2030. Även Länsstyrelsen Stockholm och Region Stockholm är med som stödjande parter i projektet, som nyligen beviljades medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftet är att genom samarbete samt kunskaps- och erfarenhetsdelning effektivisera och påskynda arbetet med att ställa om till fossilfria transporter.

Stockholms stad har länge arbetat målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser och stadens långsiktiga klimatmål är att vara fossilbränslefri år 2040. Deltagandet i projektet Fossilfritt 2030 är en naturlig del i att nå detta mål.

– Stockholms stad har flera år i rad blivit utsedd till Sveriges miljöbilsbästa kommun och genom projektet får vi möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter och samverka med andra kommuner. Vi är många offentliga aktörer som står inför samma utmaning. Inom projektets ramar finns stora möjligheter till kunskapsutbyte, gemensam problemlösning och samarbete vid exempelvis kravställning i upphandlingar, säger Eva Sunnerstedt, chef Miljöbilar i Stockholm, Stockholms stad.

Projektet har en viktig roll att fylla i arbetet med att underlätta utbyggnaden av det behov av laddplatser och tankställen som identifierats i länsstyrelsens regionala plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel som nyligen publicerats. När kommuner och regioner likriktar arbetet och ställer likartade upphandlingskrav förbättras förutsättningarna för näringslivet att investera i ny fordonsteknik och infrastruktur för tankning och laddning, därmed kan också produktionen av förnybara drivmedel öka.

Ett annat betydelsefullt område i projektet är omställningen till ett mer transporteffektivt samhälle där allt fler resor sker med cykel och kollektivtrafik.

– Den regionala energi- och klimatrådgivningen ger kostnadsfri rådgivning till privatpersoner, organisationer och små- och medelstora företag så att de kan göra mer hållbara val. Vi på Energikontoret samordnar energi- och klimatrådgivarna och stöttar kommunerna. I projektet kommer vi att stärka det länsövergripande arbetet inom hållbart resande, säger Michael Sillén, verksamhetsledare vid Energikontoret Storsthlm.  

Projektet Fossilfritt 2030 i Stockholms län är en del av en storregional kraftsamling i sex län med en total omslutning på 50 miljoner kronor. Sex länsstyrelser, fem regioner och ett fyrtiotal kommuner i östra Mellansverige kommer att samverka för transportsektorns omställning till fossilfritt under tre år framöver. Projektet i Stockholms län är den sista pusselbiten och ett välkommet tillskott i kraftsamlingen.

– Genom att underlätta samverkan bidrar vi till en snabbare och mer kostnadseffektiv omställning. Det är även högaktuellt att uppmärksamma de synergieffekter som finns mellan en stärkt krisberedskap och ett ökat nyttjande av förnybara drivmedel, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd för den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst som är projektägare.

I tider som dessa, med coronaviruset som påverkar länder världen över och sätter hela samhällen ur spel, är arbetet med omställningen till fossilfria transporter om möjligt ännu viktigare än tidigare. Ett mer hållbart resande kan minska importberoendet av drivmedel som är en kritisk produkt i ett fungerande samhälle. Ökad energisäkerhet och krisberedskap är A och O för att kunna hantera även framtida kriser och svåra perioder. Projekten ligger därmed väl i tiden för att bidra till att uppnå riksdagens mål om 70 procents minskade växthusgasutsläpp till år 2030 i synergi med andra viktiga samhällsmål som en stärkt krisberedskap och en förbättrad folkhälsa.

Kontakt:
Eva Sunnerstedt, chef Miljöbilar i Stockholm
Miljöförvaltningen Stockholms stad
0761 – 22 89 13
eva.sunnerstedt@stockholm.se

Michael Sillén, verksamhetsledare
Energikontoret Storsthlm
0739 – 17 94 48
michael.sillen@storsthlm.se

Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst
0733 – 97 06 25
beatrice.torgnyson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.