2021-09-10 11:55Pressmeddelande

Ställ frågor om Utfasningsutredningen på BioDriv Tinget

Sven Hunhammar, utredare för Utfasningsutredningen är en av årets talare på konferensen BioDriv Tinget.Sven Hunhammar, utredare för Utfasningsutredningen är en av årets talare på konferensen BioDriv Tinget.

Hur ska ett Sverige utan fossila drivmedel se ut och vilka styrmedel behövs för att nå dit? Anmäl dig till BioDriv Tinget den 1 december för att höra utredaren Sven Hunhammar presentera arbetet och Utfasningsutredningens förslag.

I måndags gick remisstiden ut för att lämna synpunkter på Utfasningsutredningen (SOU 2021:48) som presenterades av regeringens utredare Sven Hunhammar den 1 juni. Remissen har gått till en bredd av olika aktörer som spänner från offentlig sektor till forskning, näringsliv och branschföreträdare. En lång rad synpunkter har inkommit kopplat till utredningen och de officiella remissvaren finns att läsa på Regeringskansliets hemsida. BioDriv Öst har på eget initiativ inkommit med ett remissvar som kan läsas här.

Utfasningsutredningen är mycket omfattande. Den innehåller över 700 sidor om hur en ökad elektrifiering i kombination med ett mer transporteffektivt samhälle och långsiktigt hållbara och förnybara drivmedel ska fasa ut de fossila drivmedlen till år 2040.

För att gräva djupare i utredningens arbete och vägval har BioDriv Öst bokat Sven Hunhammar som talare till BioDriv Tinget den 1 december. Konferensen är den årliga mötesplatsen och kunskapskällan för omställningen till fossilfria transporter i Mälardalsregionen. Dagen utgör en del i projektet Fossilfritt 2030 som kraftsamlar sex länsstyrelser, fem regioner och ett fyrtiotal kommuner i transportsektorns omställning.

Ta vara på möjligheten att ställa frågor till utredaren och höra vilka knäckfrågor han ser som viktigast för att klara 2030-målet och på längre sikt göra transportsektorn fossilfri. Anmäl dig här redan i dag.

Om projektet
Fossilfritt 2030 är en storregional samverkan för transportsektorns omställning i sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. Fem regioner, sex länsstyrelser och ett fyrtiotal kommuner medverkar i insatsen som består av fyra olika projekt som finansieras av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt av projektdeltagarna. BioDriv Öst är projektägare för och leder tre av projekten. Läs mer på www.projektetfossilfritt2030.se

Kontakt
Josefin Holmgren
Kommunikatör BioDriv Öst
0767–80 66 99
josefin.holmgren@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.