2022-09-08 09:20Pressmeddelande

Solceller på macken kan säkra eltillförseln vid kris

Foto: BioDriv ÖstFoto: BioDriv Öst

El och drivmedel är nyckelfunktioner i totalförsvaret och en mack med egna solceller skulle kunna bli mindre sårbar när elnätet fallerar. Att producera grön el i närheten av samhällsviktiga funktioner banar väg för innovativa lösningar som kan öka vår krisberedskap.

Med en mindre krisberedskapspremie skulle våra tankställen kunna förses med solceller för att fungera även vid strömavbrott och på så sätt bidra till svensk krisberedskap. Solceller kan dessutom avlasta elnätet och ge bra ekonomi. Detta enligt en ny rapport som tagits fram i samarbete med BioDriv Öst.

Lokal biogasproduktion och biogasfordon i samhällsviktiga verksamheter bidrar redan i dag till ökad energisäkerhet och stärker det civila försvaret. Solceller på biogastankställen skulle stärka krisberedskapen ytterligare.

– El och drivmedel är två nyckelfunktioner i ett stärkt totalförsvar. De är också beroende av varandra. Utan el får vi inte något drivmedel från våra mackar och drivmedel kan vara en del av lösningen när det behövs reservkraft. Att utveckla mer robusta system inom det här området kopplat till samhällsviktig verksamhet är något som det finns ett behov av att titta närmare på, säger Björn Isaksson, sakkunnig i energifrågor på BioDriv Öst.

Sverige har idag drygt 200 publika biogastankställen för komprimerad biogas. Varje tankställe har en kompressor som höjer trycket på gasen så att den kan tankas i fordonet. Kompressorn använder i regel cirka 50 kW, vilket är ungefär lika mycket som en långsammare snabbladdare för elfordon drar. Kompressorn är igång några minuter vid tankning av lätta fordon och en halvtimme vid tankning av tunga fordon. Det gör dessa tankställen mer energikrävande än tankställen för flytande drivmedel. Därför vore det en särskilt god idé att placera solceller vid biogastankställen. Men även på tankställen för flytande drivmedel ser förutsättningarna bra ut, enligt en ny rapport.

Rapporten Tankstationsdrift genom egenförbrukning av solel visar att biogastankställen som förses med en solcellsanläggning med något högre effekt än kompressorns elförbrukning, samt ett mindre batterilager, kan nyttja en majoritet av den producerade solelen lokalt vid tankstället. Det sparar då in på elnätsavgifter vilket borgar för en god totalekonomi. En enklare ekonomisk analys visar att systemet kan ha en återbetalningstid på omkring 12 år samtidigt som det genererar grön el och avlastar elnätet. Detta skulle göra stor nytta i framför allt södra Sverige, där behovet av el är som störst och där de flesta biogastankställena finns.

En solcellsanläggning för ett medelstort tankställe skulle då kunna bestå av upp till cirka 330 m2 solceller med en total effekt om 60 kW. Monterade på tak i närheten av tankstället motsvarar det ungefär 5 villatak. Monterade på marken upptar solcellerna ungefär tre kvarts fotbollsplan, inklusive tillhörande utrustning. Många biogastankställen ligger på platser med kringliggande mark där en sådan installation kan vara möjlig.

Under maj–september kan solcellerna producera tillräckligt med energi för att drygt 1 000 personbilar med medellång körsträcka ska kunna tanka gas och köra under dessa månader. Solcellerna har en rimlig lönsamhet i sig själva, men ett bidrag på några hundratusen kronor bör räcka för att komplettera med ett batterilager och elgenerator som vid behov kan drivas av biogasen på plats. Då blir det ett tankställe som kan drivas pålitligt utan ett elnät oavsett om solen lyser eller inte.

Tankställen med flytande biodrivmedel är mindre energikrävande än de med gas och skulle kunna få en krisberedskapsfunktion med bara några få solcellsmoduler, ett litet batteri på några enstaka kilowattimmar och en dieseldriven generator på ett par kilowatt. Men ekonomin ser inte lika bra ut i detta fall, enligt rapporten.

– Det indikerar att ett relativt litet krisberedskapsbidrag skulle räcka för att möjliggöra att ett tankställe för flytande biodrivmedel kan användas även utan tillgång till ett stabilt elnät, säger rapportförfattaren Emma Bromark.

När solceller och batterilager väl finns på plats kan tankstället utvecklas med exempelvis krissäkrad elbilsladdning och vehicle to grid-lösningar som gör det möjligt att använda även elfordon som energilager. Vehicle to grid innebär att elfordon kan skicka tillbaka el till elnätet. Sådan teknik är under utveckling.

Nu efterlyser BioDriv Öst ägare av tankställen som vill prova att bygga den här typen av system. För att möjliggöra detta i större skala behövs dock ett krisberedskapsstöd, så att leverantörer av drivmedel har möjlighet att ta de merkostnader som det innebär att säkerställa mer robusta tankställen.

Länk till rapporten
Rapporten Tankstationsdrift genom egenförbrukning av solel är ett examensarbete vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet som har tagits fram i samarbete med BioDriv Öst.

Kontakt
Björn Isaksson
Sakkunnig Energifrågor – Transport och industri, BioDriv Öst
0768 – 19 52 82
björn.isaksson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.