2023-10-19 06:34Pressmeddelande

Samarbete ger Eskilstuna slagkraft i omställningen

Jari Puustinen (M), ordförande i servicenämnden i Eskilstuna kommun och Fredrik Segerlund, verksamhetsutvecklare på transportenheten i Eskilstuna kommun. Jari Puustinen (M), ordförande i servicenämnden i Eskilstuna kommun och Fredrik Segerlund, verksamhetsutvecklare på transportenheten i Eskilstuna kommun.

Pressade priser på miljöbilar och en snabbare omställning till fossilfria transporter. Eskilstuna kommun är ett bra exempel på hur långt det går att nå i klimatarbetet genom samverkan med andra kommuner.

På Eskilstuna kommun är de stolta över att ligga långt framme i klimatarbetet. Redan 2019 kunde alla kommunens egna fordon köras på förnybara drivmedel. En stor hjälp på traven har varit gemensamma upphandlingar av el- och biogasbilar inom projektet Fossilfritt 2030. Tillsammans med närliggande kommuner kan de pressa priserna och då går det snabbare att ställa om fordonsflottan.

– Det skyndar på omställningen och vi kan lägga tid och pengar på annat, säger Fredrik Segerlund, verksamhetsutvecklare på Eskilstuna kommuns transportenhet.

Eskilstuna kommun har varit med i Fossilfritt 2030 ända sedan projektstarten 2017. Nyligen beslutade de även att bli medlemmar i BioDriv Öst, som är projektägare. Expertstödet de fått därifrån har varit uppskattat, inte minst kopplat till etablering av ny laddinfrastruktur.

– De har bland annat kollat rimligheten i offerter från privata fastighetsägare och hjälpt oss att räkna ut hur mycket effekt vi behöver, berättar Fredrik Segerlund.

Genom projektet har BioDriv Öst även försett Eskilstuna kommun med bildekaler som visar vilket förnybart drivmedel deras fordon kan köra på. Dekalerna påminner om att ladda elfordonen och minskar risken för feltakning av övriga fordon som kan köras på förnybara drivmedel. Dessutom väcker dekalerna Eskilstunabornas intresse för omställningen.

– Vi vill synliggöra att vi jobbar aktivt med klimatfrågan. Vi vill visa på möjliggörande, säger Fredrik Segerlund.

Eskilstunas omställning underlättas av att alla i kommunen drar åt samma håll – politikerna, förvaltningsledningen och kommunledningskontoret. Jari Puustinen (M) arbetar med transportfrågor som ordförande i servicenämnden och han är stolt över kommunens målmedvetna klimatarbete och att de kan visa att det finns en ekonomisk hållbarhet i omställningen. Näringslivet och biltillverkarna ser att det finns en efterfrågan på miljöbilar och pengar att tjäna.

– Tillsammans i projektet Fossilfritt 2030 blir vi en seriös partner mot näringslivet. De förstår att de måste jobba med hållbarhet, för annars är de inte med i matchen, säger Jari Puustinen.

Läs mer om Eskilstunas omställning i nyhetsartikeln här.

Om BioDriv Öst och projektet Fossilfritt 2030
BioDriv Öst är en icke vinstdrivande organisation som genom expertstöd och samverkan hjälper offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. De är projektägare för Fossilfritt 2030, vars syfte är att underlätta omställningen till fossilfria transporter. Deltagarna är sex regioner, sex länsstyrelser och ett fyrtiotal kommuner i Uppsala, Stockholm, Örebro, Östergötland, Södermanland och Västmanlands län. Insatserna inom projektet bidrar till en bättre tillgång till infrastruktur för tankning och laddning samt en större regional marknad för förnybara drivmedel. Detta underlättar för näringslivet och allmänheten att ställa om. Andra effekter är ökad kostnadseffektivitet, grön regional tillväxt och stärkt krisberedskap.

Kontakt
Beatrice Torgnyson Klemme
VD BioDriv Öst
0733 – 97 06 25
beatrice.torgnyson@biodrivost.se

Jari Puustinen
Ordförande i servicenämnden i Eskilstuna kommun (M)
0702 – 69 29 43
jari.puustinen@eskilstuna.se

Fredrik Segerlund
Verksamhetsutvecklare på Eskilstuna kommuns transportenhet
0739 – 50 00 51
fredrik.segerlund@eskilstuna.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.