2014-04-03 09:44Pressmeddelande

Samarbete för ökad kunskap om biogasproduktionens miljöpåverkan

null

Att ersätta fossila drivmedel med klimatsmart biogas är en viktig del i arbetet för att minska utsläpp av växthusgaser. I ett nytt projekt under ledning av Biogas Öst samarbetar en rad viktiga branschaktörer för att få samlad kunskap om utsläpp till luft vid biogasproduktion.

Marknaden för fordonsgas har vuxit stadigt de senaste åren, vilket har resulterat i att den klimatsmarta biogasen har ersatt miljontals liter diesel och bensin. För att kunna möta den växande efterfrågan finns ett stort behov av att öka takten i utbyggnaden av biogasanläggningar, men under senare år har snarare det motsatta skett. Ett av skälen till minskad takt i utbyggnationen är avsaknad av saklig och korrekt information för de aktörer som är inblandade i tillståndsprocessen. Det gäller främst information kring luktproblematik som eventuellt kan förekomma vid biogasproduktion. Ytterligare en fråga som ofta diskuteras är i vilken utsträckning metanutsläpp sker från restgas vid uppgradering. För att möjliggöra en snabbare och smidigare tillståndsprocess krävs därför en ökad kunskapsnivå om dessa frågor, som i sin tur bidrar till att biogasen utvecklas hållbart och långsiktigt.

Till följd av detta påbörjar Biogas Öst nu ett projekt som ska utreda dessa frågeställningar. Projektet, Utsläpp till luft vid biogasproduktion, ämnar att ta ett samlat grepp om frågorna för att bidra till en mer likvärdig tillståndsprocess för biogasanläggningar i Sverige. Projektet syftar till att på olika sätt öka kunskapen om metan- och luktemissioner hos såväl branschaktörer som länsstyrelser, miljöprövningsdelegationer och tillsynsmyndigheter. Inom ramarna för projektet kommer två rapporter att tas fram, som behandlar dessa frågor separat.

Projektet genomförs under 2014-2015 av Biogas Öst i samarbete med BioMil. Huvudfinansiärer av satsningen är Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Stockholm och Avfall Sverige. Även ett antal myndigheter och branschaktörer är med och finansierar och deltar i projektet. Branschen har visat stort engagemang i dessa frågeställningar, vilket inte minst blir tydligt av att så många viktiga aktörer från samtliga delar av biogaskedjan kommer att vara delaktiga i projektet.

Förutom ökade kunskaper förväntas projektet bidra till ytterligare framsteg i biogasarbetet runt om i landet, så att branschen kan bidra till ännu större miljönytta i fortsättningen.

Kontakt:

Suzette Westling, Projektledare Biogas Öst

070-740 77 75, suzette.westling@biogasost.seOm BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.