2016-01-11 14:36Pressmeddelande

Så ska fler kommuner få biogastankställen

null

År 2030 ska den svenska fordonsflottan vara fossiloberoende. Sverige har kommit en bra bit på vägen i ett internationellt perspektiv, men möjligheterna att tanka ”grönt” skiljer sig trots det markant åt inom Sveriges gränser. I ett nytt ERUF-finansierat projekt ska Biogas Öst stödja utvecklingen av fler biogastankställen i små och medelstora kommuner i östra Mellansverige.

Den svenska transportsektorn är till nära 90 % beroende av fossila bränslen. Introduktionen av förnybara, alternativa drivmedel har kommit längst i och kring större städer. Med färska skattehöjningar på flera drivmedel i minnet och med målet om en fossilfri fordonsflotta 2030 för ögonen, måste dock arbetet effektiveras och accelereras för att de förnybara alternativen ska kunna fortsätta utvecklas och spridas i hela Sverige.

Biogas är ett av de mest klimat- och miljösmarta förnybara drivmedlen som finns tillgängligt idag. Östra Mellansverige-regionen är Sveriges folkrikaste och här har användningen av biogas som fordonsbränsle vuxit mycket kraftigt under 2000-talet. Det råder dock stora lokala skillnader i tillgång till infrastruktur och drivmedel runtom i regionen. Detta ska nu Biogas Öst ta sig an i ett nytt projekt med finansiering från Tillväxtverket och EU:s regionala utvecklingsfond (ERUF) samt en rad andra offentliga och privata aktörer i regionen.

–Tillgång till biogas även bortom större städer är avgörande för att fler ska kunna köra och tanka sin gasbil i vardagen. Detta påverkar privatpersoner, taxi, lokala transportörer samt de offentliga aktörernas möjlighet att ställa krav på biogas i upphandlingar, säger Jonas Forsberg, projektledare på Biogas Öst.

Projektet tar sikte på de 37 (av 52) kommuner i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län som idag inte har tankställe för fordonsgas. Inom projektet ska såväl tekniska och ekonomiska som marknadsmässiga aspekter beaktas. Målsättningen är att finna intressanta lokaliseringar för etablering av fler tankställen och att – om nödvändigt – föreslå och stödja nya konstellationer och affärsmodeller för att dessa ska kunna realiseras. Erfarenheter, upplägg och tillvägagångssätt ska även samlas i en handbok för att inspirera än fler både inom och utanför regionen.

Kontakt:
Jonas Forsberg
Projektledare, Biogas Öst
070-271 87 37
jonas.forsberg@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.