2018-07-03 23:09Pressmeddelande

Så här ser vi till att Sverige kan rulla om krisen kommer!

null

Sveriges transporter är idag starkt beroende av importerade fossila drivmedel. Även de förnybara drivmedel som vi använder är till majoriteten importerade. Detta trots att Sverige har utmärkta förutsättningar för att vara självförsörjande. Råvaror, teknik, kunskap och ett driv att bli fossilfria finns redan på plats. Det är därför hög tid att uppmärksamma kopplingen mellan ett stärkt totalförsvar och transportsektorns omställning till fossilfrihet.

Den bistra sanningen är att vid en svår samhällspåfrestning eller kris kan i stort sett hela Sverige stanna. Transporter med livsmedel till dagligvaruhandel slutar rulla, mediciner kommer inte fram och traktorerna slutar att bruka jorden. Vi klarar inte av att försörja ens de mest samhällskritiska funktionerna med Sveriges nuvarande produktion av biodrivmedel och knapphändiga antal elfordon. Ur ett försvarsperspektiv är vi därmed sårbara i ett scenario där drivmedelsimporten slås ut.

Lösningen är inhemsk och förnybar drivmedelsproduktion. Genom tydliga styrmedel och en långsiktig strategi kan vi öka takten på omställningen till förnybara alternativ som, i större utsträckning än fossil olja, kan produceras i Sverige. Med svenskproducerad etanol, biogas, biodiesel, samt el och vätgas får vi en ökad resiliens, ett stärkt totalförsvar och en ökad självförsörjningsgrad i tider av kris. Investeringar i svensk drivmedelsproduktion skapar också gröna arbetstillfällen och nya affärsmöjligheter. Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Lyckas vi leder det inte bara till minskade utsläpp i Sverige utan innebär även en möjlighet att exportera konkreta lösningar till övriga världen.

Det har länge funnit en osäkerhet om vilka förnybara drivmedel som ska användas för att på bästa sätt optimera klimat- och miljönytta, detta har tyvärr skapat en stor tveksamhet hos beslutsfattare och konsumenter. Sanningen är att inget alternativ ensamt kan ersätta de fossila drivmedel som i dag används inom den svenska transportsektorn. Alla hållbara förnybara alternativ kommer att behövas.

Säkerhetsläget i världen och klimatförändringar väntar inte på nya tekniksprång inom transportsektorn. Det är hög tid att vi ökar omställningen till de svenskproducerade förnybara drivmedel som finns på marknaden redan i dag. På så sätt håller vi håller Sverige rullande, även om det värsta skulle inträffa.

/

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Beatrice Torgnyson Klemme, vd Biogas öst med BioDriv öst

Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Lantmännen

Klas Gustafsson, Vice vd Tekniska verken

Mats Eklund, Föreståndare och vetenskaplig ledare på Biogas Research Center vid LiU


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.