2022-07-03 03:00Pressmeddelande

Regionerna kan bidra starkt till transportsektorns omställning

Under Almedalsveckan lanserar BioDriv Öst en intervjuserie där regionpolitiker berättar om sin syn på transportsektorns omställning. Alla är stolta över att ha ställt om till fossilfri kollektivtrafik och understryker vikten av samverkan. Omställningen till fossilfria transporter bidrar inte bara till att nå klimatmålen, den har också positiva effekter på en rad andra miljö- och samhällsmål. Välkommen att ta del av de inspelade intervjuerna och den bredd av perspektiv som lyfts kring regionernas roll i omställningen.

 

När Almedalsveckan drar i gång sätter BioDriv Öst ljuset på regionernas roll i omställningen av transportsektorn. Regionpolitiker har intervjuats i de sex län i östra Mellansverige som utgör BioDriv Östs verksamhetsområde. Mycket av det konkreta arbetet sker på lokal och regional nivå. Ett exempel på det är projektet Fossilfritt 2030. Där samverkar samtliga regioner och länsstyrelser i de sex länen samt ett 40-tal kommuner, tillsammans med BioDriv Öst. En rad projekt och aktiviteter genomförs som påskyndar omställningen till alla förnybara alternativ som behövs för att nå transportsektorns klimatmål. 

 

– Fossilfritt 2030-projektet har vi sett hur viktig regionernas roll är i transportsektorns omställning. De har en nyckelroll då de har i uppdrag att vara en samlande och pådrivande kraft för alla länets aktörer i arbetet för en hållbar regional utveckling, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd på BioDriv Öst.

 

Samverkan är central. Alla intervjuade regionpolitiker lyfter vikten av att koppla samman offentliga aktörer, näringsliv och akademi – nationellt, storregionalt, regionalt och lokalt.

 

Inom ramen för regionernas egna verksamheter finns också stora möjligheter att påskynda omställningen genom att i upphandlingar ställa krav på fossilfria transporter. Regionerna är stora transportköpare, de upphandlar både kollektivtrafik och alla varu- och persontransporter som behövs för att bedriva sjukvård. Tack vare regionernas stora köpkraft ger deras krav på fossilfrihet ringar på vattnet. Bland annat bidrar de till att tank- och laddinfrastrukturen för olika förnybara alternativ byggs ut. På så sätt kan de underlätta även för kommuner, företag och privatpersoner att köra fossilfritt.

 

Regionpolitikerna är stolta över att ha ställt om till i princip helt fossilfri kollektivtrafik. Närproducerad biogas har varit en viktig pusselbit i omställningen, tillsammans med HVO100 och på senare år även eldrivna bussar. Att öka andelen kollektivtrafikresenärer i förhållande till privatbilister lyfts också fram som ett viktigt bidrag till att nå transportsektorns klimatmål.

 

Något som alla intervjuade regionpolitiker är överens om är att omställningen från fossila till förnybara alternativ har positiva effekter på en rad miljö- och samhällsmål. Bland annat bidrar omställningen till bättre luftkvalitet, högre självförsörjningsgrad, bättre krisberedskap och ökad sysselsättning. Genom att ställa om till förnybara alternativ kan regionerna alltså checka av många boxar i arbetet för en hållbar regional utveckling.

 

Länkar till filmer:

Socialdemokraterna

Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland

 

Irén Lejegren (S), regionråd Region Örebro län

 

Moderaterna

Jan Owe-Larsson (M), regionpolitiker Region Östergötland

 

Centerpartiet

Magnus Ekblad (C), regionråd Region Västmanland

 

Johan Örjes (C), regionråd Region Uppsala

 

Julie Tran (C), regionråd Region Östergötland

 

Miljöpartiet

Malin Fijen Pacsay (MP), regionpolitiker Region Stockholm

 

Kontakt

Beatrice Torgnyson Klemme

VD BioDriv Öst

073 – 397 06 25                                                           

beatrice.torgnyson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och rådgivning hjälper vi både offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.