2023-03-28 07:43Pressmeddelande

Östra Mellansverige ligger bra till i omställningen till en fossilfri transportsektor visar ny rapport

Statistik för projektdeltagarna i Fossilfritt 2030.

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybara drivmedel i långt större utsträckning än riksgenomsnittet – 62 procent jämfört med 24,7 procent. Det visar en ny rapport från projektet Fossilfritt 2030 där över 40 kommuner och regioner deltar.

Fordon, drivmedel och infrastruktur måste ställas om till fossilfritt – och det är bråttom. Projektet Fossilfritt 2030 driver på omställningen och den senaste statistiken visar att takten ökar. Målet är högt satt och de kommuner och regioner i östra Mellansverige som deltar i projektet ligger långt över rikssnittet. De senaste resultaten visar att andelen förnybar energi i de vägtransporter som körs i de deltagande kommunerna och regionernas verksamhet totalt ökade med åtta procentenheter på ett år – från 54 procent år 2020 till 62 procent år 2021. Det är betydligt högre än riksgenomsnittet för 2021 som enligt statistik från Energimyndigheten var 24,7 procent. Alla förnybara alternativ utom etanol ökade. Allra mest ökade fordon som drivs med biodiesel och biogas.

Sex län deltar i projektet. De kommuner med högst andel förnybara transporter i respektive län är Åtvidaberg i Östergötlands län (96 %), Järfälla i Stockholms län (92 %), Uppsala i Uppsala län (87 %), Sala i Västmanlands län (77 %), Eskilstuna i Södermanlands län (71 %) och Örebro i Örebro län (67 %).

– Den stora kraftsamling som projektdeltagarna har gjort i omställningen till hållbara transporter är imponerande. Att de offentliga aktörerna går före har stor betydelse för näringslivets och allmänhetens möjligheter att ställa om, säger Björn Isaksson, projektledare för Fossilfritt 2030 på BioDriv Öst.

Målet med projektet Fossilfritt 2030 är att kommunerna och regionerna som deltar varaktigt ska minska sina sammanlagda koldioxidutsläpp med minst 9 000 ton per år. Det motsvarar att cirka 6 500 personbilar ställs om från fossilt till förnybart varje år. Senast år 2030 ska deras fordonsflottor vara helt fossiloberoende.

De åtgärder som de deltagande kommunerna och regionerna framför allt har vidtagit för att nå detta mål är att upphandla fossilfria transporter och ställa om sina egna fordonsparker. Dessutom genomförs insatser för att inspirera och stödja allmänheten och lokala företag att resa mer hållbart. I förlängningen leder detta arbete även till regional tillväxt, stärkt krisberedskap och en mer cirkulär och biobaserad ekonomi.

Ladda ner rapporten här.

Kontakt:
Björn Isaksson, projektledare Fossilfritt 2030 på BioDriv Öst
0768 – 19 52 82
bjorn.isaksson@biodrivost.se

Fakta om rapporten:
* Här kan du hitta rapporten ”Uppföljning av omställningen till fossilfria transporter”.
* Rapporten innehåller en sammanställning av drivmedelsförbrukningen och fordonsflottan för de kommuner och regioner i länen Örebro, Uppsala, Östergötland, Sörmland, Västmanland och Stockholm som deltar i projektet Fossilfritt 2030.
* I rapporten redovisas statistik för år 2021 i jämförelse med år 2020. Publiceringen av denna rapport har försenats till följd av pandemin. Senare i år väntas även liknande statistik för år 2022 publiceras.

Om projektet Fossilfritt 2030
Projektet Fossilfritt 2030 är en storregional samverkan för transportsektorns omställning i sex län i östra Mellansverige. I kraftsamlingen medverkar sex regioner, sex länsstyrelser och ett fyrtiotal kommuner. Fossilfritt 2030 består av fyra olika projekt som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt av projektdeltagarna. BioDriv Öst är projektägare för och leder tre av projekten. Projektdeltagarna får stöd inom områdena fordon, drivmedel och infrastruktur samt hållbart resande. Konkret kan stödet bestå av exempelvis rådgivning, kompetensutveckling och nätverksmöten. Läs mer på www.projektetfossilfritt2030.se.

Om BioDriv Öst
BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser. Läs mer på www.biodrivost.se

 


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.