2022-06-16 03:00Pressmeddelande

Östra Mellansverige ligger bra till i omställningen till en fossilfri transportsektor

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybara drivmedel i långt större utsträckning än riksgenomsnittet – 54 procent jämfört med 24 procent. Det visar en ny rapport från projektet Fossilfritt 2030 där över 40 kommuner och regioner deltar.

Fordon, drivmedel och infrastruktur måste ställas om till fossilfritt – och det är bråttom. Projektet Fossilfritt 2030 driver på omställningen och den senaste statistiken visar att takten ökar. Målet är högt satt och projektdeltagarna i östra Mellansverige ligger långt över rikssnittet. De senaste resultaten från de deltagande kommunerna och regionerna visar att andelen förnybar energi i vägtransportsektorn totalt ökade med tio procentenheter på ett år – från 44 procent år 2019 till 54 procent år 2020. Riksgenomsnittet var 24 procent enligt statistik från Trafikverket. Alla förnybara alternativ utom etanol ökade. Allra mest ökade fordon som drivs med biodiesel och biogas.

Sex län deltar i projektet. De kommuner med högst andel förnybara transporter i respektive län är Järfälla i Stockholms län (92 %), Åtvidaberg i Östergötlands län (83 %), Uppsala i Uppsala län (71 %), Sala i Västmanlands län (65 %), Örebro i Örebro län (64 %) och Eskilstuna i Södermanlands län (56 %).

– Den stora kraftsamling som projektdeltagarna har gjort i omställningen till hållbara transporter är imponerande. Att de offentliga aktörerna går före har stor betydelse för näringslivets och allmänhetens möjligheter att ställa om, säger Björn Isaksson, projektledare för Fossilfritt 2030 på BioDriv Öst.

Målet är att projektdeltagarna varaktigt ska minska sina sammanlagda koldioxidutsläpp med 9 000 ton per år. Det motsvarar att cirka 6 500 personbilar ställs om från fossilt till förnybart varje år. Senast år 2030 ska deras fordonsflottor vara helt fossiloberoende. Vägen dit är ett mer hållbart resande, fler alternativa resesätt, förbättrad infrastruktur för tankning och laddning av förnybara drivmedel och en ökad marknad för förnybara drivmedel.

Åtgärder som har gjorts i de deltagande kommunerna och regionerna är att upphandla fossilfria transporter och ställa om sina egna fordonsparker. Dessutom genomförs insatser för att inspirera allmänheten och lokala företag att resa mer hållbart. I förlängningen kommer detta arbete leda till regional tillväxt, stärkt krisberedskap och en mer cirkulär och biobaserad ekonomi.

Projektet pågår 2020–2022 och vid årets slut ska offentliga aktörer i de sex länen Uppsala, Örebro, Stockholm, Östergötland, Södermanland och Västmanland ha minskat sin klimatpåverkan med 20 procent jämfört med år 2019.

Ladda ner rapporten här.

Kontakt
Björn Isaksson, projektledare Fossilfritt 2030 på BioDriv Öst
0768 – 19 52 82
bjorn.isaksson@biodrivost.se

Fakta om rapporten
* Här kan du hitta rapporten ”Uppföljning av omställningen till fossilfria transporter”.
* Rapporten tittar på kommuner och regioner i länen Örebro, Uppsala, Östergötland, Södermanland, Västmanland och Stockholm.
* Rapporten sammanställer drivmedelsförbrukningen och fordonsflottan hos de deltagande kommunerna och regionerna.
* I rapporten redovisas statistik för år 2020 med 2019 som basår.
* Statistikrapporten för år 2020 har försenats till följd av pandemin. Senare i år publiceras därför även statistik för år 2021.

Om projektet Fossilfritt 2030
Projektet Fossilfritt 2030 är en storregional samverkan för transportsektorns omställning i sex län i östra Mellansverige. I kraftsamlingen medverkar sex regioner, sex länsstyrelser och ett fyrtiotal kommuner. Fossilfritt 2030 består av fyra olika projekt som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt av projektdeltagarna. BioDriv Öst är projektägare för och leder tre av projekten. Projektdeltagarna får stöd inom områdena fordon, drivmedel och infrastruktur samt hållbart resande. Konkret kan stödet bestå av exempelvis rådgivning, kompetensutveckling och nätverksmöten. Läs mer på www.projektetfossilfritt2030.se.


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.