2021-03-26 11:30Pressmeddelande

Östergötlands kommuner samverkar för tuffa miljökrav

Foto: Åtvidabergs kommunFoto: Åtvidabergs kommun

Samtliga kommuner i Östergötland har samverkat för att ställa tuffa miljökrav på godstransporterna i en upphandling av förbrukningsmaterial. För att kunna bidra till såväl många miljömål som en regional utveckling har även krav ställts på el, biogas eller vätgas som drivmedel.

Östergötlands kommuner har i samverkan upphandlat distribution av inkontinenshjälpmedel med en central lagerhållning och transport ut till vårdenheter och enskilda brukare i hela länet. Detta har gjorts med olika typer av transportkrav på förnybara drivmedel i en trappstegsmodell. Kravställningen höjs stegvis både vad gäller krav på de specifika drivmedlen biogas, vätgas samt el, och de mer generella kraven på förnybara drivmedel. I slutet av avtalsperioden måste minst 40 procent av drivmedlen utgöras av el, biogas eller vätgas. De generella kraven på förnybart kompletterar kravställningen och förenklar en snabb omställning till fossilfritt i och med att det ger en större flexibilitet och möjliggör användning av exempelvis HVO100 i befintliga dieselfordon där el, biogas och vätgas inte är möjligt.

Sedan en gång tidigare har Östergötlands 13 kommuner samverkat i den här typen av upphandling. Precis som då är det återigen Åtvidabergs kommun som har ansvarat för att samordna arbetet.

– Vi har arbetat i mer informella nätverk innan också, men med färre kommuner. I många fall delar kommuner samma tankar och ställs inför liknande utmaningar, därför kan samverkan bidra till ett effektivare arbetssätt och ett avtal med större volym där innehållet gynnar alla delaktiga kommuner. Det är dessutom vanligt med en ensamupphandlare i mindre kommuner och då underlättar ett större nätverk, säger Franz Larsson, upphandlingsstrateg, Åtvidabergs kommun.

Det blir en minskad arbetsbelastning för de deltagande kommunerna, samtidigt som de kan turas om med att leda arbetet i olika upphandlingar.

– Det viktiga är att ta reda på behov och få input från deltagande upphandlande myndigheter. Just den här upphandlingen har vi bollat med alla tolv andra kommuner istället för bara inom vår egen kommun eller mellan två kommuner. Det är ingen större skillnad än så egentligen även om det krävs lite administrativt arbete utöver det vanliga, säger Franz Larsson.

Den här upphandlingen utfördes på liknande sätt som föregående, med tillägget att skärpa miljökraven. I tidigare upphandling fanns endast en skrivning som uppmuntrade leverantören att jobba med hållbara transporter.

– Eftersom det är samma distributör som kör, ofta långa sträckor och över kommungränserna, så tyckte jag att det bör finnas ett gemensamt tänk kring miljö- och fordonskrav. Om dessa skiljer sig blir det i princip omöjligt för leverantören att leva upp till kravställningen, säger Franz Larsson.

Utöver kommunmöten och leverantörsdialoger föregicks upphandlingen av en parallell process via nätverket i projektet Östgötautmaningen, där hållbarhetsstrateger och andra representanter från flera av Östergötlands kommuner samlades för att diskutera tjänstens skärpta miljökrav och komma fram till en gemensam ambition. Här involverades också Energikontoret och BioDriv Öst som bidrog med att säkerställa att nivån på kraven blev rimliga.

– Eftersom tolv av kommunerna redan hade antagit Fossilfritt Sveriges Transportutmaning som innebär att senast till år 2030 endast köpa förnybart drivna fordon och utföra fossilfria inrikestransporter, var tiden också mogen för att skärpa miljökraven, säger Ylva Ek, projektledare på Energikontoret Östergötland.

För kommunerna blev den här upphandlingen billigare än föregående, trots förändringen med de kraftigt skärpta miljökraven.

– Det är väldigt roligt att se. Det är samma tjänst – fast bättre med tanke på miljökraven – och till ett lägre pris, säger Franz Larsson.

Upphandlingen har banat väg för att likrikta hållbarhetsperspektivet även i framtiden och arbete pågår för att identifiera fler upphandlingar som går över kommungränserna. Miljökraven har sin grund i Länsstyrelsens regionala plan för Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel som innehåller den storregionala strategiska drivmedelsprioriteringen som upphandlingen har utgått ifrån.

– Det bästa med den här upphandlingen är kombinationen av att den omfattar samtliga Östgötakommuners behov, med skärpta miljökrav och till ett lägre pris. Både små som stora har bruk av samma tjänst och samordningen gör det enklare för alla parter, inte minst när det gäller att kunna höja ribban i miljökraven, säger Franz Larsson.

Vill du läsa mer?
En längre version av ovanstående artikel finns här tillsammans med en lång rad andra goda exempel på miljökrav i transportintensiva upphandlingar.

Kontakt
Björn Isaksson
Projektledare BioDriv Öst
0768 – 19 52 82
bjorn.isaksson@biodrivost.se

Ylva Ek
Projektledare Energikontoret Östergötland, Region Östergötland
010 – 103 92 75
ylva.ek@regionostergotland.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.