2020-09-09 10:00Pressmeddelande

Östergötland satsar på fossilfria transporter

Foto: Region ÖstergötlandFoto: Region Östergötland

Just nu kraftsamlar samhället i krisen av covid-19 samtidigt som insatser inom klimatområdet behöver fortsätta för att undvika andra framtida kriser. De nya projekten Fossilfritt 2030 och Rena resan kommer att ge Östergötlands län en betydelsefull skjuts till bättre förutsättningar och större möjligheter i transportsektorns omställning.

Idag står transportsektorn för 35 procent av Östergötlands totala utsläpp av växthusgaser. Det är därmed den enskilt största utsläppskällan i länet och en av de riktigt stora utmaningarna för att antagna miljö- och klimatmål ska nås. Därför krokar nu Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland arm med andra länsstyrelser, kommuner och den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst. Genom projekten Fossilfritt 2030 Fordon och drivmedel och Rena resan växlas arbetet upp i länet. Projekten beviljades nyligen medel av Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland samt Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. För Östergötlands del innebär det att arbetet i det nuvarande projektet Östgötautmaningen fortsätter under 2020 för att sedan övergå i de nya projekten under 2021 fram till 2022. Syftet är att genom samarbete samt kunskaps- och erfarenhetsdelning effektivisera och påskynda arbetet med att ställa om till fossilfria transporter.

– I tider som dessa, med coronaviruset som påverkar länder världen över och sätter hela samhällen ur spel, är arbetet med omställningen till fossilfria transporter om möjligt ännu viktigare än tidigare. Ett mer hållbart resande och en ökad inhemsk produktion av förnybara drivmedel kan minska importberoendet av drivmedel som är en kritisk produkt i ett fungerande samhälle. Ökad energisäkerhet och krisberedskap är A och O för att kunna hantera även framtida kriser och svåra perioder, säger Julie Tran (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Projekten ligger därmed väl i tiden för att bidra till att uppnå riksdagens mål om 70 procents minskade växthusgasutsläpp till år 2030 i synergi med andra viktiga samhällsmål som en stärkt krisberedskap och en förbättrad folkhälsa.

– Kommunerna i Östergötland arbetar hårt för att ligga i framkant och därigenom underlätta omställningen för andra. Nästan alla kommuner i länet har till exempel antagit Fossilfritt Sveriges Transportutmaning, vilket är unikt för Östergötland. Det är därför extra glädjande att vår satsning Östgötautmaningen nu kan fortsätta i samverkan med ännu fler kommuner, regioner och länsstyrelser, säger Ylva Ek, projektledare Energikontoret, Region Östergötland.  

Projektet har en viktig roll att fylla i arbetet med att underlätta utbyggnaden av det behov av laddplatser och tankställen som identifierats i Länsstyrelsen Östergötlands Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel – en regional plan för Östergötland som publicerats tidigare i år.

– När kommuner och regioner arbetar enhetligt och ställer likartade upphandlingskrav förbättras förutsättningarna för näringslivet att investera i ny fordonsteknik och infrastruktur för tankning och laddning. Samtidigt kan produktionen av förnybara drivmedel öka. Detta är värdefullt inte minst för Östergötland som har en lång rad näringslivsaktörer som är verksamma inom området, berättar Helena Engström, energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen Östergötland.

Ett annat betydelsefullt område är omställningen till ett mer transporteffektivt samhälle där allt fler resor sker med exempelvis cykel och kollektivtrafik. Systerprojektet Fossilfritt 2030 - Rena Resan kommer att fokusera på dessa frågor.

Projektet Fossilfritt 2030 är en del av en storregional kraftsamling i sex län med en total omslutning på 50 miljoner kronor. Sex länsstyrelser, fem regioner och ett fyrtiotal kommuner i östra Mellansverige kommer att samverka för transportsektorns omställning till fossilfritt under tre år framöver. I Östergötlands län medverkar Linköpings, Boxholms, Kinda, Mjölby, Vadstena, Ydre, Åtvidabergs, Ödeshögs och Finspångs kommuner utöver Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland. Projektet blir ett välkommet tillskott i kraftsamlingen i Östergötlands län.

– Genom att underlätta samverkan bidrar vi till en snabbare och mer kostnadseffektiv omställning. Det är även högaktuellt att uppmärksamma de synergieffekter som finns mellan en stärkt krisberedskap och ett ökat nyttjande av förnybara drivmedel som vi kan producera här i Sverige, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd för den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst som är projektägare för Fossilfritt 2030.

Kontakt:
Ylva Ek
Projektledare Energikontoret Östergötland, Region Östergötland
010-103 92 75
ylva.ek@regionostergotland.se

Helena Engström
Energi- och klimatstrateg Länsstyrelsen Östergötland
010-223 54 67
helena.engstrom@lansstyrelsen.se

Beatrice Torgnyson Klemme
Vd BioDriv Öst
0733 – 970625
beatrice.torgnyson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.