2017-03-22 13:21Pressmeddelande

Offentliga aktörer kraftsamlar för fossilfria transporter

Andreas Porswald – regionråd energi & miljö Region Västmanland, Jenny Lundström – ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Uppsala, Mattias Claesson – vice finanslandstingsråd Landstinget SörmlandAndreas Porswald – regionråd energi & miljö Region Västmanland, Jenny Lundström – ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Uppsala, Mattias Claesson – vice finanslandstingsråd Landstinget Sörmland

Länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland och Uppsala har tillsammans med Biogas Öst engagerat 17 offentliga aktörer i en kraftsamling för att uppnå fossilfria transporter i regionen. Projektsatsningen Fossilfria och effektiva transport i östra Mellansverige drog officiellt igång den 21 mars genom att samla över 100 engagerade deltagare i Västerås för invigning och kick-off. Målet är att när projektet avslutas 2020 ska de offentliga aktörerna i projektet ha minskat sina koldioxidutsläpp med 20 procent.

Västmanlands läns landshövding Minoo Akhtarzand inledde dagen med att inviga projektet och därefter kunde konferensdeltagarna ta del av en rad inspirerande föreläsare. Bland annat berättade Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige 2030, hur man ska arbeta regionalt och lokalt för att nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Under dagen fanns dessutom möjlighet att besöka en mässa med hållbara transportlösningar.

- Transporter är en stor del av vår klimatpåverkan. En omfattande effektivisering är nödvändig för att nå klimatmålen inom denna sektor. De offentliga organisationerna i en region har en stor potential att effektivisera sin transportanvändning genom till exempel val av fordon, val av bränsle, antal fordon, körsätt och planering av resor, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för ett Fossilfritt Sverige 2030.

Fokus för dagen var hur den egna organisationen kan arbeta strategiskt med omställningen till hållbara transporter. Både genom effektivisering av transportarbetet samt övergången till förnybara alternativ.


- Omställning till ny teknik som elfordon är viktigt, men lika viktigt är fortsatt offensiva satsningar på biodrivmedel som biogas, etanol och biodiesel. Alla hållbara alternativ kommer att behövas för att ställa om transportsektorn. Jag hoppas och räknar med att vi nu kan ta rejäla kliv i omställningen till fossilfrihet. Just nu arbetar vi dessutom med att få igång ett nytt samverkansnätverk för den regionala omställningen – BioDriv Öst, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd för Biogas Öst.

Regionpolitikerna Jenny Lundström – ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Uppsala, Andreas Porswald – regionråd energi och miljö Region Västmanland och Mattias Claesson – vice finanslandstingsråd Landstinget Sörmland fanns på plats och backade upp satsningen.

-Samverkan i den här typen av projekt och genom samverkansorganisationer som Biogas Öst är viktigt för regionens roll och arbete med omställningen till fossilfrihet, säger Jenny Lundström, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Region Uppsala.

Västmanlands läns landshövding avslutade konferensen med orden ”nu kör vi”!


Om projektet Fossilfria och Effektiva transporter i Östra Mellansverige


Sverige har målsättningen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Projektet Fossilfria och Effektiva transporter i Östra Mellansverige är ett initiativ från Länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland och Uppsala som tillsammans med Biogas Öst ska arbeta för att rusta de offentliga organisationerna att möta 2030-målet.


Förväntade resultat vid projektets slut är att:

  • Koldioxidutsläpp från deltagande offentliga aktörers transportarbete förväntas ha minskat med 20 procent till 2020 genom effektivisering och omställning till förnybara alternativ.
  • Energianvändningen för fordonsflottan har minskat per anställd.
  • Små och medelstora företag har ökat sin konkurrenskraft och minskat sin klimatpåverkan genom att ställa om sina transporter till förnybara alternativ.
  • Nya laddplatser och tankställen för förnybara alternativ har tillkommit eller initierats.
  • En förbättrad möjlighet att uppnå de nationella miljömålen har skapats.

Länsstyrelsen i Västmanland är projektägare och Biogas Öst, 2030-sekretariatet, Svebio, Powercircle och Vätgas Sverige är samverkansparter i projektet.


Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden, Region Uppsala, Region Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanland, Länsstyrelsen i Södermanland, Stockholm stad, Biogas Öst samt sjutton kommuner/landsting i östra Mellansverige.

För mer information, kontakta:

Beatrice Torgnyson Klemme, vd Biogas Öst, 073-397 06 25

Jan van der Horst, utvecklingsledare Länsstyrelsen i Västmanlands län, 010-224 93 70

Aino Inkinen, klimat-och energisamordnare, Länsstyrelsen i Uppsala län, 010-223 33 59

Emelie Österqvist, energi- och klimatsamordnare Länsstyrelsen i Södermanlands län, 070-307 97 02

 


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.