2016-01-14 08:49Pressmeddelande

Nya möjligheter för flytande biogas ska undersökas

null

Biogas är en mångsidig förnybar energikälla men störst nytta anses den göra då diesel ersätts i tunga fordon. Flytande biogas (LBG) är en möjlighet för tunga fordon, men hittills har begränsad marknadsutbyggnad och höga produktionskostnader bromsat utvecklingen. I ett nytt projekt ska JTI, SLU, BioMil, SBI och Biogas Öst testa och analysera ny teknik för mer kostnadseffektiv LBG-produktion.

 Transportsektorn står för en stor del av de klimat- och miljöpåverkande utsläppen i Sverige. De tunga transporterna har få utbyggda, välfungerande alternativ till diesel. Biogas är ett förnybart drivmedel med stor miljö- och klimatnytta, som i gasform (CBG) kan användas i lokala och regionala tunga transporter. För tunga fjärrtransporter och sjöfart lyfts dock flytande biogas (LBG) fram som det mest intressanta alternativet. LBG kan dessutom utgöra en viktig distributions- och back-up-lösning då det medger längre transporter av biogas där ledningsnät saknas.

Sveriges enda LBG-anläggning finns i Lidköping. Därtill finns idag 6 tankställen för flytande bio- eller naturgas. För att fler produktionsanläggningar ska komma till krävs både fortsatt utveckling av marknaden samt av teknik för LBG-framställning i en skala som passar dagens biogasanläggningar.

I ett nytt projekt med finansiering från VINNOVA ska Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), BioMil, Swedish Biogas International (SBI) och Biogas Öst undersöka nya kostnads- och miljöeffektiva vägar för ökad LBG-produktion i Sverige. Via tester av ny teknik i laboratorieskala samt analyser av nya koncept hoppas projektgruppen ta flera steg på vägen mot lönsam, inhemsk produktion av LBG för fossilfria tunga transporter.

– Vi ska bland annat undersöka en ny metod för polering av biogas som innebär att vi använder ett askfilter som JTI och SLU har utvecklat i första hand för småskalig uppgradering av biogas, säger Johan Andersson, JTI, som är koordinator för projektet och huvudansvarig för de försök som ska genomföras.

För att kunna använda biogas som fordonsbränsle måste gasen uppgraderas (förädlas), vilket innebär att koldioxid (CO2) separeras från metan (CH4). Vid produktion av LBG uppgraderas biogasen i två steg. Först höjs metanhalten till ca 97 %, vilket kan göras med konventionell uppgraderingsteknik, och sedan ”poleras” resterande mängd CO2 bort. Därefter kyls den uppgraderade gasen till -162° C och övergår då i flytande form, LBG. Poleringen är ett viktigt – men kostsamt – steg i processen och det finns därför behov av att utveckla ny och mer kostnadseffektiv teknik för detta steg.

Kontakt:
Johan Andersson 
Projektkoordinator, JTI 
010-516 69 02
johan.andersson@jti.se

Jonas Forsberg
Projektledare, Biogas Öst
070-271 87 37
jonas.forsberg@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.