2018-05-15 15:00Pressmeddelande

Nya grepp behövs inom den offentliga upphandlingen av transporter

null

En ny upphandlingsvägledning har tagits fram för att underlätta för myndigheter, kommuner och regioner att ställa om till fossilfria transporter. Vägledningen ska bidra till att lyfta vikten av de offentliga upphandlingarna samt visa på lösningar och exempel på nytänkande som kan påskynda och underlätta transportsektorns omställning.

Nationella styrmedel är avgörande för transportsektorns omställning. Men lokal och regional nivå har genom sina offentliga upphandlingar av fordon, transporttjänster och entreprenader ett starkt styrmedel för att påverka och ytterligare påskynda denna omställning. Det storregionala nätverket för transportsektorns omställning, BioDriv Öst, ser dock en stor utvecklingspotential i de styrmedel och det upphandlingsstöd som tillhandahålls i dag.

- Om Sverige ska nå målet om en fossiloberoende transportsektor till 2030 så måste offentliga aktörer gå före och nå dit långt innan dess, säger Beatrice Torgnyson Klemme, VD för samverkansorganisationen Biogas Öst med BioDriv Öst som tagit initiativ till den nya vägledningen.

Transportsektorn utgör en av de största utmaningarna för att Sverige ska nå sina klimatmål. Transporterna står för en stor del av Sveriges totala klimatpåverkan och är idag upptill närmare 80 % beroende av fossila drivmedel.

- De upphandlingskrav som generellt ställs i dag leder till en alldeles för låg andel förnybart. Det är även vanligt att kraven leder till att olika förnybara alternativ ersätter varandra istället för att ersätta det fossila. Detta trots att vi vet att vi kommer att behöva en kraftig ökning av såväl andelen el och vätgas som biogas, etanol och biodiesel, fortsätter hon.

De verktyg och handledningar som finns i dag ger inte alltid tillräcklig vägledning för dem som vill styra mot specifika förnybara alternativ, driva på en teknikutveckling och ta hänsyn till en större helhetsbild av samhällsnytta. Med anledning av detta har BioDriv Öst anlitat Ecoplan In Medio för att ta fram en vägledning som guide till upphandlare, verksamhetsansvariga och miljöansvariga samt de politiker som styr myndigheter, kommuner, landsting och regioner.

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har ställt sig bakom den nya vägledningen ”Klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter ” och kommer aktivt att sprida den i sitt arbete, bland annat genom utmaningarna Transportutmaningen och Tjänstebilsutmaningen.

- BioDriv Östs upphandlingsvägledning bidrar med stöd och information som efterfrågas av många av aktörerna i vårt nätverk. Nu hoppas vi även på en ny Miljöbilsdefinition som endast omfattar de bilar som kommer att få ekonomiskt stöd i det nya Bonus-Malus-systemet. Dagens miljöbilsdefinition är alldeles för svag i relation till den teknik som finns på marknaden. Det är viktigt med en Miljöbilsdefinition som ligger i framkant och aktivt styr myndigheter, kommuner, regioner och företag i rätt riktning i sina fordonsinköp, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Vägledningen lanserades i samverkan med Fossilfritt Sverige under de nationella Miljömålsdagarna i Uppsala den 15 maj.

 

Kontakt

Beatrice Torgnyson Klemme                                       Svante Axelsson

Vd Biogas Öst med BioDriv Öst                                  Nationell samordnare Fossilfritt Sverige

+46 73 397 06 25                                                        +46 70 340 69 53

beatrice.torgnyson@biogasost.se                              svante.axelsson@regeringskansliet.se

 


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.