2020-05-07 13:00Pressmeddelande

Ny vägledning ska underlätta upphandling av fossilfria transporter

null

Igår samlades över hundra offentliga aktörer från hela Sverige på ett webbinarium om offentlig upphandling av fossilfria transporter. Arbetet med transportsektorns omställning fortgår trots pågående coronakris, och har hög prioritet både nu och när pandemin är över. Inte minst då det bidrar till en ökad energisäkerhet och krisberedskap vilket är A och O för att kunna hantera även framtida kriser och svåra tider. Förutsättningarna för att bidra till fossilfria transporter har även blivit bättre än någonsin, bland annat tack vare en ny vägledning inom området i kombination med Upphandlingsmyndighetens nya hållbarhetskriterier.

Webbinariet är en del av det nya projektet Fossilfritt 2030 som kraftsamlar sex länsstyrelser, fem regioner och ett fyrtiotal kommuner i arbetet med transportsektorns omställning.

– Det är glädjande med det stora intresset för en hållbar offentlig upphandling. När många aktörer samverkar och drar åt samma håll kommer arbetet med fossilfria transporter att bli betydligt enklare – och billigare. Om vi dessutom tar in en större helhetsbild och ser till att vi löser flera olika utmaningar på en och samma gång kommer kostnadseffektiviteten i insatserna att bli ännu större, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd på samverkansorganisationen BioDriv Öst.

Till hjälp och vägledning i arbetet med fossilfria transporter finns nu en rad nya resurser att tillgå, bland annat har Upphandlingsmyndigheten nyligen publicerat uppdaterade hållbarhetskriterier för personbilar, lätta lastbilar och minibussar. Och inom ramen för projektet Fossilfritt 2030 lanserade BioDriv Öst igår en ny version av sin Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter. Därtill remitterades dessutom ett förslag till ny statlig miljöbilsdefinition i slutet av 2019.

Samtliga ovanstående resurser har gemensamt att de pekar ut att elfordon (inklusive vätgas) och biogasfordon alltid ska upphandlas i första hand. Det är helt i linje med de bedömningar som gjorts gällande vilka fordon som ska få en bonus vid inköp och vilka fordon som tillåts i den tuffaste miljözonen (klass III). Upphandlingsmyndighetens nya hållbarhetskriterier och BioDriv Östs vägledning styr även mot en palett av olika förnybara drivmedel. När el och biogas inte är möjligt att upphandla, då ska etanol eller biodiesel upphandlas för att ersätta de fossila alternativen. När dessa upphandlingsprinciper tillämpas förväntas efterfrågan på samtliga förnybara drivmedel att öka kraftigt.

– Att arbeta med miljö och klimat genom offentlig upphandling är egentligen inte så svårt. Men det kräver att upphandlarna vet vad de vill uppnå, har tid att ta reda på vad som är möjligt och resurser för att följa upp kraven. Här kan en del vägledning behövas, i synnerhet inom fossilfri upphandling där det händer mycket på marknaden med drivmedel och fordon. Jag vill att läsaren ska känna sig trygg i att använda upphandling som ett verktyg i omställningen för att minska klimatpåverkan och samtidigt nå andra samhällsnyttor, säger Maria Losman på Ecoplan in Medio som tagit fram vägledningen på uppdrag av BioDriv Öst.

Om Fossilfritt 2030
Fossilfritt 2030 är en storregional kraftsamling i sex län som syftar till att växla upp och underlätta omställningen till fossilfria transporter så att 2030-målet för transportsektorn kan nås. Kraftsamlingen består av fyra samverkande projekt som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt av projektdeltagarna. Läs mer på www.projektetfossilfritt2030.se

Kontakt
Beatrice Torgnyson Klemme
vd BioDriv Öst
0733 – 970625
Beatrice.torgnyson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.