2021-12-16 08:52Pressmeddelande

Ny vägledning guidar kommuner i arbetet med laddinfrastruktur

null

De senaste åren har antalet elbilar och laddhybrider i Sverige ökat kraftigt och samtliga prognoser pekar i samma riktning. Behovet av en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur är därför stort. I en ny vägledning guidar BioDriv Öst kommuner i arbetet med laddinfrastruktur.

– I samband med att ny teknik introduceras uppstår alltid många frågetecken. Så är även fallet med elbilar och laddinfrastruktur. I den här vägledningen har vi därför försökt ge svar på de vanligaste frågorna som finns kring utbyggnad av laddinfrastruktur, säger Ulf Troeng, projektledare på samverkansorganisationen BioDriv Öst.

En viktig förutsättning i omställningen till eldrift är att det byggs ut laddinfrastruktur. I dagsläget sker ungefär 90 procent av all laddning hemma eller vid arbetsplatsen, där bilen står still under lång tid. Samtidigt behövs publik laddning längs med större vägar och vid destinationer för att möjliggöra längre resor med elbil och omställning av transportintensiva verksamheter.

Eftersom laddbara bilar laddas via elnätet och i så stor utsträckning laddas hemma över natten skiljer sig behovet av laddinfrastruktur jämfört med infrastrukturen för övriga drivmedel. I dagsläget finns det därför en del frågetecken kring hur utbyggnaden ska ske.

Utöver att ge svar på grundläggande frågor kring laddinfrastruktur är syftet med vägledningen också att beskriva vad en kommun kan och bör göra ifall den vill främja utbyggnad av laddinfrastruktur.

– En självklar roll för kommunen är att bygga ut laddinfrastruktur för de egna laddbara fordon som köps in. Men kommunen har också stora möjligheter att på olika sätt bidra i utbyggnaden av publik laddinfrastruktur, vilket vi beskriver i vägledningen, säger Björn Isaksson, projektledare på BioDriv Öst.

Den huvudsakliga målgruppen för vägledningen är tjänstepersoner och politiker i kommuner och kommunala bolag. Samtidigt är förhoppningen att det finns en bred skara aktörer som har ett intresse för laddinfrastruktur som kan ha nytta av vägledningen. Fokus i vägledningen ligger på laddinfrastruktur för lätta fordon, men laddning för tunga fordon berörs också kortfattat.

Vägledningen finns att läsa här.

Om vägledningen
Vägen till laddinfrastruktur i din kommun har tagits fram inom projektet Fossilfritt 2030 – en storregional samverkan för transportsektorns omställning i sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. I kraftsamlingen medverkar sex regioner, sex länsstyrelser och ett fyrtiotal kommuner. Fossilfritt 2030 består av fyra olika projekt som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt av projektdeltagarna. BioDriv Öst är projektägare för och leder tre av projekten. Läs mer på www.projektetfossilfritt2030.se

Kontakt
Ulf Troeng
Projektledare BioDriv Öst
0761 – 09 32 70
ulf.troeng@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.