2023-06-20 07:11Pressmeddelande

Ny upphandlingsmodell stärker Svenska Retursystems hållbarhetsarbete

Lastning av biogaslastbil. Foto: Svenska RetursystemLastning av biogaslastbil. Foto: Svenska Retursystem

Hållbarhetsarbete är en ledstjärna för Svenska Retursystem som i sin senaste transportupphandling tog sikte på fossilfria inrikestransporter 2025. Varje dag görs stora leveranser ut till livsmedelsproducenter och vidare till butiker och restauranger. Nu är det biogas och el som gäller.

Svenska Retursystems affärsidé bygger på cirkulära system för lastbärare till dagligvaruhandeln. Deras vision är att nå en hållbar framtid. En stor del av det ligger i själva produkten; pallar och lådor som kan användas många gånger och när de är uttjänta mals ner för att leva vidare i nya generationer. Med leveranser av 500 000 pallar och lådor varje dag ger även transporterna ett klimatavtryck. I sin senaste transportupphandling satte därför Svenska Retursystem offensiva miljökrav på leverantörerna.

– Vår drivkraft med att skapa tydligare hållbarhetskrav var att försäkra oss om att vi skulle nå vårt mål om fossilfria transporter till 2025. Dessutom ville vi stärka vår cirkulära affärsmodell ytterligare, säger Pontus Björkdahl, hållbarhetschef Svenska Retursystem.

I upphandlingsarbetet tog Svenska Retursystem hjälp av BioDriv Öst som har expertkunskap om förnybara drivmedel och miljökrav i upphandlingar. För att vara tydliga mot potentiella leverantörer och säkerställa en genomtänkt omställning användes DRIV-modellen. Svenska Retursystem blev även nyligen medlemmar hos BioDriv Öst.

– Vi ser att det i nuläget och framöver kommer behövas en bredd av förnybara drivmedel. BioDriv Öst har gett oss stöd under hela upphandlingsprocessen med bland annat prognoser och kravformuleringar för att det ska bli så bra som möjligt. Vi ser fram emot att i fortsättningen få värdefullt stöd, berättar Pontus Björkdahl.

Utfallet i upphandlingen blev mycket positivt där den förnybara andelen redan under första avtalsåret ökar från 40 procent till 70 procent. En viktig aspekt var att säkerställa en diversifiering av drivmedel då detta kommer vara en förutsättning för att klara miljömålen. I upphandlingen premierades el, biogas och vätgas och ett flertal hållbarhetskrav ställdes som palmoljefri HVO. Krav ställdes även på att leverera en drivmedelstidplan fram till 2026 trots att det var ett treårigt avtal som upphandlades.

– Att göra den här resan med leverantörer som har samma ambitioner och som ser en affärsnytta i att satsa på hållbarhet har varit viktigt för oss. Att öka omställningen till exempelvis biogas som är ett så tydligt kretsloppsanpassat drivmedel är extra kul då det stärker vårt arbete med cirkulär ekonomi, säger Pontus Björkdahl.

– Tack vare Klimatklivet har vi genom vårt projekt Transportutmaningen kunnat hjälpa företag att ställa om. Att arbeta med företag som Svenska Retursystem som verkligen vill ligga i framkant är alltid roligt, och att vi dessutom kan erbjuda vårt fortsatta stöd inom ramen för deras medlemskap gläder mig extra mycket, säger Felix Ek, projektledare för Transportutmaningen och sakkunnig inom fordon och drivmedel på BioDriv Öst.

En film har tagits fram där Pontus Björkdahl berättar mer om transportupphandlingen. Han ger följande tips till andra som ska upphandla transporter:

  • Sätt interna mål och formulera krav som leder till att målen nås.
  • Var tydliga internt och mot potentiella leverantörer om vad ni vill åstadkomma.
  • Börja tidigt involvera potentiella leverantörer.
  • Ta hjälp av expertorganisationer som BioDriv Öst.

Se hela filmen här
Det finns även mer information om upphandlingen i en artikel.

För att säkerställa att målen nås börjar redan nu arbetet inför nästa upphandling. Att nå en diversifiering avseende drivmedel är centralt även fortsättningsvis och som ny medlem hos BioDriv Öst kan Svenska Retursystem använda expertisen till löpande rådgivning kring hela processen och även i uppföljningen av kontraktet.

Om DRIV-modellen
DRIV-modellen är en strategisk drivmedelsprioritering som underlättar rätt lösning på rätt plats och säkerställer att en fossilfri fordonsflotta kan nås på ett genomtänkt sätt. Alla förnybara drivmedel behöver utvecklas parallellt för att klara uppsatta klimatmål. Modellen tar dessutom hänsyn till flera samhällsmål för hållbar utveckling och har tagits fram via forskning och marknadsanalys.

För att få rätt lösning på rätt plats prioriteras:

  1. El, vätgas och biogas
  2. Etanol
  3. Biodiesel (HVO100, FAME)
  4. Fossilt med inblandning av förnybart

Vill du veta mer om DRIV-modellen? Se en film här.

Om Transportutmaningen
Projektet Transportutmaningen genomfördes av BioDriv Öst i sex län i östra Mellansverige mellan 2018 och 2022. Projektet finansierades av Naturvårdsverket via Klimatklivet. Transportutmaningen syftade till att påskynda transportsektorns omställning till förnybara alternativ och vände sig till företag som sökte stöd och rådgivning i sin omställning. Som en del i projektet inspirerades även aktörer att anta Fossilfritt Sveriges Transportutmaning.

Kontakt
Pontus Björkdahl
Hållbarhetschef Svenska Retursystem
0702 – 68 29 22
pontus.bjorkdahl@retursystem.se

Felix Ek
Sakkunnig fordon & drivmedel BioDriv Öst
0790 – 77 51 52
felix.ek@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.