2024-06-18 11:51Pressmeddelande

Ny mall hjälper upphandlare göra rätt

Matti Härsing är mobilitetssamordnare på Region Sörmland.Matti Härsing är mobilitetssamordnare på Region Sörmland. Foto: Region Sörmland

Arbetar du med att upphandla fordon och transporter i offentlig sektor? Då behöver du redovisa att ni uppfyller kraven på ”rena fordon” enligt det nya EU-direktivet Clean Vehicles Directive. Nu har BioDriv Öst tagit fram en mall som ska underlätta rapporteringen.

– Vår CVD-mall förenklar administrationen kopplad till lagkraven och är intressant för tjänstepersoner på kommuner, regioner och myndigheter, säger Ulf Troeng, sakkunnig i styrmedel och upphandling på BioDriv Öst.

Enligt Clean Vehicles Directive, CVD, måste offentliga aktörer som upphandlar fordon och vissa transporttjänster se till att en viss andel av fordonen är så kallade rena fordon. För att visa att de uppfyller kraven kommer de att behöva rapportera registreringsnummer och information om bland annat drivmedel och utsläppsvärden till Transportstyrelsen.

BioDriv Öst såg behovet av en mall för att förenkla rapporteringen. Det började med att Region Sörmland hörde av sig.

– Vi var osäkra på hur vi skulle sammanfatta allt på ett bra sätt och få koll på vilka fordon som omfattas, så vi kontaktade BioDriv Öst för att få hjälp med det här, berättar Matti Härsing, mobilitetssamordnare på Region Sörmland.

Ulf Troeng nappade direkt.

– Så klart att det behövs ett verktyg, tänkte jag. Annars är det så mycket att hålla reda på för dem som upphandlar och behöver följa lagkraven, berättar han.

Hans råd till dem som upphandlar är: ställ krav på att leverantören redovisar registreringsnumren på alla fordon som kör i avtalet! Dessa uppgifter behöver sedan sparas tills de ska rapporteras in till Transportstyrelsen år 2026. Viktigt att känna till är att rapporteringen ska ske retroaktivt från och med 2021.

Region Sörmland har redan börjat använda CVD-mallen.

– Vi äger skåpbilar och andra transportfordon som vi har börjat stoppa in i mallen och det fungerar bra. Då ser vi tydligt vilka som uppfyller kraven, säger Matti Härsing.

CVD-mallen har tagits fram inom Fossilfritt 2030, ett projekt som kraftsamlar sex regioner, sex länsstyrelser och mer än fyrtio kommuner i östra Mellansverige i arbetet med transportsektorns omställning till fossilfrihet.

Läs mer
Läs hela artikeln om CVD-mallen här
Läs Faktablad Clean Vehicles Directive (CVD) här.
CVD-mallen finns att ladda ner här.

Kontakta
Ulf Troeng
Sakkunnig styrmedel och upphandling, BioDriv Öst
076-109 32 70
ulf.troeng@biodrivost.se

Clean Vehicles Directive (CVD) i korthet
Clean Vehicles Directive blev lag i Sverige 2022. Direktivet innebär att en viss andel av det totala antalet fordon i offentliga upphandlingar av fordon och vissa transporttjänster ska vara så kallade rena fordon. Det gäller även inköp, leasing, hyra och hyrköp av fordon. Ett sätt att försäkra sig om att uppfylla CVD-kraven på lätta fordon är att utgå från Upphandlingsmyndighetens spjutspetsnivå och ställa krav på en minsta andel el- och vätgasbilar. Generellt är även BioDriv Östs DRIV-modell till stor hjälp i arbetet med att uppfylla kraven på såväl lätta som tunga fordon. CVD gäller alla upphandlande myndigheter och enheter som lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Om Fossilfritt 2030
Projektet Fossilfritt 2030 är en storregional samverkan som accelererar omställningen till fossilfria transporter. Genom strategiska insatser i offentlig sektor underlättas näringslivets omställning och investeringar. Arbetet omfattar expertstöd inom fordon, drivmedel och infrastruktur, omvärldsbevakning och nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Insatserna bidrar till en större regional marknad för fossilfria drivmedel samt ökad tillgång till infrastruktur för tankning och laddning. Andra positiva effekter är minskade kostnader, en hållbar regional utveckling och stärkt krisberedskap. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket samt projektdeltagarna: regionerna och länsstyrelserna i Uppsala, Västmanland, Södermanland, Stockholm, Östergötland och Örebro län, BioDriv Öst, Stockholms stad och ytterligare drygt 40 kommuner i östra Mellansverige. Projektet drivs av BioDriv Öst och pågår 2023–2025. Läs mer här.


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan får offentlig sektor och företag hjälp att nå sina hållbarhetsmål. Organisationen är icke vinstdrivande och arbetar med alla fossilfria drivmedel. Verksamheten omfattar allt från strategiska frågor till konkreta insatser.