2017-10-04 13:18Pressmeddelande

Nationellt forskningsinstitut deltar i utvecklingen av BioDriv Öst

Jenny Lundström, ordf i regionala utvecklingsnämnden Region Uppsala klippte bandet med hjälp av Johan Wadman, trafikdirektör Region Uppsala och Johan Laurell, marknadschef vid forskningsinstitutet RISE.Jenny Lundström, ordf i regionala utvecklingsnämnden Region Uppsala klippte bandet med hjälp av Johan Wadman, trafikdirektör Region Uppsala och Johan Laurell, marknadschef vid forskningsinstitutet RISE.

I går invigdes det nya storregionala initiativet BioDriv Öst som redan samlar över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och forskning. Initiativet ska underlätta transportsektorns omställning och sammanföra kunnande kring samtliga förnybara alternativ. Det nationella forskningsinstitutet RISE var på plats vid invigningen i Uppsala och deltar aktivt i satsningen.


Initiativet BioDriv Öst samlar aktörer som vill verka för en fossilfri fordonsflotta och arbeta med transportsektorns omställning till förnybara alternativ utifrån ett helhetsgrepp. Power Circle, Svebio, Vätgas Sverige och 2030-sekretariatet som samverkar med BioDriv Öst i två nya projekt var på plats vid invigningen och svarade på frågor om transportsektorns omställning. 


- Alla hållbara alternativ kommer att behövas om vi ska lyckas ställa om till en fossilfri fordonsflotta, och genom att arbeta tillsammans så kommer vi längre än var och en för sig. Vi måste bli bättre på att utveckla flera olika förnybara alternativ parallellt istället för att satsa på en lösning i taget, vilket till stor del är det som har skett hittills, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd för Biogas Öst med BioDriv Öst.


När olika kompetenser inom hållbara transporter nu sammanförs så är det välkommet med aktörer som redan är vana vid att jobba övergripande. Forskningsinstitutet RISE är framstående inom biogasforskning, bioekonomi och har även stor kompentens inom elektromobilitet. Johan Laurell marknadschef vid RISE är vice ordförande i Biogas Öst – den storregionala samverkansorganisationen som står bakom initiativet BioDriv Öst - och han har länge varit engagerad i satsningen som arbetats fram av den bredd av aktörer som ingår i Biogas Östs styrelse.


- Biogas Öst är bra på att lösa upp praktiska knutar kring transportsektorns omställning och jag ser positivt på att verksamheten nu ska omfatta såväl biodrivmedel som elfordon och laddinfrastruktur. Tillsammans med RISE världsledande forskning så innebär det här ett rejält kliv framåt för omställningen till förnybara alternativ i den här regionen, säger Johan Laurell.


Beatrice Torgnyson Klemme och Johan Laurell menar båda att det här är en satsning som ligger helt rätt i tiden, eftersom vikten av transportsektorns omställning börjar bli allt tydligare både i Sverige och globalt. 


- BioDriv Östs region innefattar redan i dag världsledande forskning och betydande satsningar på elfordon och biodrivmedel. Med en förbättrad regional samordning kan våra sex län bli ett viktigt skyltfönster som demonstrerar hållbara lösningar för andra länder. Det betyder mycket för jobb och vår konkurrenskraft internationellt, säger Johan Laurell. 


Om BioDriv Öst
BioDriv Öst är ett storregionalt nätverk som ska underlätta och påskynda omställningen till förnybara alternativ i transportsektorn. Vi ser helheten, och vi vet att alla hållbara alternativ behövs. BioDriv Öst samlar aktörer som vill verka för fossilfria transporter i Uppsala, Stockholm, Västmanland, Södermanland, Östergötland och Örebro län. Våra experter jobbar praktiskt för att underlätta samverkan, forskning, utveckling, regional produktion och distribution av biodrivmedel samt insatser kopplat till laddinfrastruktur. När Sverige nu ställer om, så kan vi tillsamman genom BioDriv Öst bidra till att vår region är en förebild för andra att ta efter i övergången till fossilfrihet.


Kontakt
Beatrice Torgnyson Klemme
Vd Biogas Öst med BioDriv Öst
+46 73 397 06 25
beatrice.torgnyson@biogasost.se

Johan Laurellvice
ordf i Biogas Öst, marknadschef RISE Jordbruk och livsmedel
 +46 76 786 98 58
johan.laurell@ri.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.