2023-05-24 11:35Pressmeddelande

Mycket att vinna på gemensamma mallar i upphandlingar

Lena Mårdh, hållbarhetsstrateg Huddinge kommun och Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg Tyresö kommun.Lena Mårdh, hållbarhetsstrateg Huddinge kommun och Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg Tyresö kommun.

Åtta kommuner i Stockholm har i samverkan med BioDriv Öst tagit fram en gemensam mall för sina miljökrav på fordon och drivmedel. Nu utgår de från liknande krav vid upphandling av transporter, vilket snabbar på klimatarbetet och sparar både tid och pengar. Våga börja! Är deras uppmaning till andra kommuner.

På Södertörn söder om Stockholm ligger Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. De åtta kommunerna har en lång tradition av att samarbeta för att stärka den kommunala och regionala utvecklingen. Ett av samarbetena är den så kallade Södertörnsmallen, som används vid offentliga upphandlingar av transporter. Där finns färdiga malltexter för olika typer av klimat- och miljökrav: andel förnybart drivmedel, grundläggande fordonskrav, andel miljöfordon samt klimat- och miljökrav i entreprenader. Där finns även en mall för uppföljning. Allt utgår från de vägledningar inom upphandling som den storregionala expertorganisationen BioDriv Öst har tagit fram.

– En stor poäng är att ju fler närliggande kommuner som ställer likvärdiga klimat- och miljökrav i upphandlingar, desto lättare blir det för leverantörer i området att uppfylla kraven på ett kostnadseffektivt sätt. Dessutom bidrar offensiva krav till bättre förutsättningar för företag att investera i ny tank- och laddinfrastruktur för förnybara drivmedel, säger Ulf Troeng, sakkunnig i styrmedel och upphandling på BioDriv Öst.

Ofta anlitar flera kommuner samma leverantörer. Att använda samma mallar och metoder förenklar då upphandlingar och uppföljningar. Samtidigt säkerställs en sund konkurrens. Det är därför BioDriv Öst har tagit fram vägledningar och standardkrav för miljökrav på fordon, drivmedel och transporter. Fler och fler kommuner och regioner tillämpar dessa vägledningar. Arbetet med Södertörnsmallen är en del i det arbetet.

Lena Mårdh är hållbarhetsstrateg inom upphandling på Huddinge kommun som har arbetat med Södertörnsmallen i två års tid, sedan 2021.

– Vi lär oss mer och mer. Nu är vi i en fas där vi har standardiserat nivåerna mera. Vi använder mallen i många upphandlingar inom kommunens verksamheter och i de helägda kommunala bolagen, berättar hon.

De flesta Södertörnskommuner är medlemmar i BioDriv Öst och är även med i projektet Fossilfritt 2030. Det är inom ramen för det projektet som de har fått hjälp med att likrikta sina miljökrav på fordon och drivmedel. Södertörnsmallen ger en vägledning i hur långtgående krav kommunen ska prioritera att ställa inom olika avtalsområden. Kategoriseringen av upphandlingarna utgår från en prioriteringsmatris. Kravnivåerna är olika beroende på hur stor del av den upphandlade tjänsten som består av transporter. Exempelvis ställs högre krav på avfallshämtning och taxiresor än på hantverks- och städtjänster.

Fler kommuner borde samarbeta kring hållbarhetskrav i upphandlingar tycker Lena Mårdh. Hon tipsar om att börja med transportintensiva upphandlingar. Det ger effekt snabbt. Där finns nämligen standardiserade krav att använda.

– Våga börja! Ta ett steg i taget och lär er successivt.

Den som varit samordnande i arbetet med Södertörnsmallen är Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg på samhällsbyggnadskontoret i Tyresö kommun. En fördel han lyfter fram med mallen är att den underlättar att tidigt kategorisera upphandlingen för att veta vilken kravnivå som bör ställas på fordon och drivmedel.

– På Södertörn har vi många bra erfarenheter av vad vi kan uppnå om vi samarbetar och ställer gemensamma krav i upphandlingar. Till exempel har det gett oss en samordnad varudistribution, berättar han.

Felix Ockborns tips till andra kommuner som funderar på ett liknande samarbete är att sätta ihop en arbetsgrupp med exempelvis klimat- och miljöstrateger och upphandlare.

– Starta en dialog om vilka krav ni ställer idag och vad ni kan göra tillsammans för att skapa ett enhetligt arbetssätt.

Kommunerna behöver inte uppfinna hjulet på nytt, betonar han. De kan använda de mallar och underlag som andra redan tagit fram.

Läs hela artikeln här.

Kontakt
Ulf Troeng
Sakkunnig styrmedel & upphandling BioDriv Öst
0761 – 09 32 70
ulf.troeng@biodrivost.se

Om projektet Fossilfritt 2030
Projektet Fossilfritt 2030 är en storregional samverkan för transportsektorns omställning i sex län i östra Mellansverige. I kraftsamlingen medverkar sex regioner, sex länsstyrelser och ett fyrtiotal kommuner. Fossilfritt 2030 består av fyra olika projekt som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt av projektdeltagarna. BioDriv Öst är projektägare för och leder tre av projekten. Projektdeltagarna får stöd inom områdena fordon, drivmedel och infrastruktur samt hållbart resande. Konkret kan stödet bestå av exempelvis rådgivning, kompetensutveckling och nätverksmöten. Läs mer på www.projektetfossilfritt2030.se.


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.