2023-05-23 02:00Pressmeddelande

Mälarhamnar satsar på fossilfri sjöfart

Mälarhamnar tror på en framtid med förnybara drivmedel för sjöfarten. Foto: MälarhamnarMälarhamnar tror på en framtid med förnybara drivmedel för sjöfarten. Foto: Mälarhamnar

Att svensk sjöfart har en viktig roll i klimatomställningen råder det inga tvivel om. För att kunna bli klimatneutrala behöver Sverige bli bättre på tillämpningen av ”rätt sak på rätt plats”, både när det gäller val av transportslag och vilka drivmedel som används. Genom medlemskap i BioDriv Öst får nu Mälarhamnar hjälp att utreda möjligheter och lösningar till att deras kunder ska kunna ställa om till förnybart.

Med sina två hamnar i Köping och Västerås är Mälarhamnar strategiskt placerade i Mälardalsregionen. Här lossas varje år 3 miljoner ton gods genom drygt 800 fartygsanlöp. Till största delen ska godset direkt vidare till slutkunderna via lastbilstransporter. Hamnarna kan vara ett nav för att möjliggöra fossilfria transporter, då man kostnadseffektivt kan försörja både fartyg och lastbilar med förnybara drivmedel.

Utöver devisen ”närmsta hamn är bästa hamn” arbetar Mälarhamnar med tydliga mål för att kunna hantera större volymer och samtidigt uppnå minskat klimatavtryck. Nu vill man gå från ord till handling i den stora frågan om fartygens framdrift. Valet av drivmedel har i första hand hamnat på flytande biogas (LBG), då det är en mogen teknik som finns tillgänglig här och nu och fungerar väl för både fartyg och tunga lastbilar. Företagets kunder har också visat ett stort intresse av en omställning till just biogas.

Med hjälp av BioDriv Öst pågår därför en kartläggning för att se vad som krävs och hur snart en faktisk omställning kan ske. Som expertorganisation med goda kontakter inom biogasbranschen kan BioDriv Öst ge en klar bild av vad som behöver göras och hur snart potentiella lösningar kan sjösättas.

– Vi har valt att gå med i BioDriv Öst för deras samlade expertkompetens och erfarenhet inom en bredd av olika förnybara drivmedel.  Det är en ovärderlig hjälp i det tidiga skede vi befinner oss i, säger Carola Alzén, vd Mälarhamnar AB.

När kartläggningen väl är gjord startar ett intensivt arbete med att få anläggningen på plats och att säkra volymerna som Mälarhamnar behöver.

– För satsningar i denna storleksordning behöver hela kedjan vara involverad. Tillsammans med biogasproducenter, leverantörer, hamnens kunder, och naturligtvis Mälarhamnar själva, ser vi goda möjligheter till effektiva lösningar och nya synergier, säger Olof Gunnarson, projektledare för det nystartade projektet Grönt Näringsliv, på BioDriv Öst.

BioDriv Öst förstärker genom samarbetet sin roll som en självklar strategisk samverkanspart för aktörer i Mälardalsregionen och är glada över att ha fått det här uppdraget av en ny medlem.

– Vi är glada och stolta över att även sjöfarten tar hjälp av oss för att lägga pusslet till en fossilfri fordonsflotta. I samverkan med Mälarhamnar kan vi fortsatt bidra till en smart och strategisk omställning i Mälardalsregionen som leder till en lång rad samhällsnyttor, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst.

Fem fakta om Mälarhamnar:
  • Hamnarna har funnits i Västerås och Köping i mer än 1000 år.
  • Inom en radie av 15 mil bor en tredjedel av Sveriges befolkning.
  • Inom en radie av 15 mil finns ca 260 000 företag.
  • 2022 omsatte Mälarhamnar drygt 161 miljoner kronor.
  • Under 2022 hanterades drygt 3 miljoner ton gods vilket motsvarar uppåt 200 000 lastbilstransporter.
Fem fakta om BioDriv Öst och Grönt Näringsliv:
  • Hjälper medlemmar och projektmålgrupper till en effektiv klimatomställning.
  • Arbetar med samverkan mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv.
  • Samlad expertkompetens inom alla förnybara drivmedel.
  • Projektet Grönt Näringsliv ger stöd till privata företag inom industri, vägtransport, sjöfart i omställningsarbetet.
  • Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden och av Region Stockhom, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland tillsammans med BioDriv Öst och VafabMiljö.


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom expertstöd och samverkan hjälper vi offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.