2013-08-19 13:00Pressmeddelande

Kraftsamling för biogasen i östra Mellansverige – över 70 miljoner satsas i gemensamt projekt

null

Att ersätta fossila drivmedel med klimatsmart biogas är en viktig lösning för att minska utsläppen av växthusgaser. Ett nytt projekt för ökad biogasproduktion har beviljats över 14 miljoner i EU stöd. Projektet innebär en storregional kraftsamling och ett viktigt nästa steg för biogasens vidare utveckling i Sverige.

EU:s LIFE+ program har nyligen beviljat 1,6 miljoner Euro till projektet ”Biogas XPOSE”. Utöver EU stödet bidrar privata och offentliga aktörer med ytterligare 6,7 miljoner Euro. I projektet ska nya tekniker och råvaror för att producera biogas från avfall demonstreras. Satsningen genomförs i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län. I samtliga län sker en stor satsning på att stärka och förbättra regionens förutsättningar för biogasproduktion och användning.

– Biogas Öst regionen ska bli ett internationellt framgångsexempel när det gäller att driva på biogasutvecklingen, berättar Beatrice Torgnyson Klemme, VD på Biogas Öst som ansvarat för att samordna och skriva projektansökan. Vår region har varit tidigt ute med att satsa på biogasproduktion och användning i fordon. Nu är det dags att ta ytterligare ett steg framåt och satsa på nya tekniker. Några av aktiviteterna inom projektet är demonstration av torrötning i Västerås, småskalig uppgradering i Uppsala och metanisering av syntetgas i Köping. Dessutom kommer vi bland annat att verka för ökad insamling av matavfall som blir till biogas.

Projektet genomförs 2013-2018 och några av de förväntade resultaten är att öka produktionen av biogas och minska utsläppen av koldioxid. I projektet samverkar Vafab Miljö AB, Biogas Öst, Cortus AB, NeoZeo AB och JTI-Institutet för miljö- och jordbruksteknik. Viktiga aktörer som Stockholms Läns Landsting, Länsstyrelsen i Västmanland samt Regionförbunden i Uppsala, Sörmland, Örebro och Östergötland bidrar gemensamt med runt 4 miljoner kronor till satsningen.

 – Om vi ska klara av klimatutmaningen är det av stor vikt att vi satsar på lösningar som skapar kretslopp och bidrar till lokal och regional utveckling. Här är biogasen en fantastisk del av lösningen och behovet av satsningar på ökad biogasproduktion i Sverige är stort. Vi är därför mycket glada över det engagemang som finns för frågan på såväl EU nivå som i vår region, avslutar Beatrice.

Kontakt: 
Beatrice Torgnyson Klemme, VD Biogas Öst
0733-97 06 25
beatrice.torgnyson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.