2018-03-27 05:00Pressmeddelande

Kraftig prisminskning för biogasbussar med ny svensk teknik

null

I takt med att världen ställer om till fossilfria drivmedel så kommer konkurrensen om biodrivmedlen att öka över tid. Ny gasbussteknik från Scania ger kraftigt förbättrad drivmedelsförbrukning i regiontrafik med prestanda som är jämförbar med motsvarande dieselbuss. Sammantaget med den svenska biogasens mer stabila prisbild måste biogasbussar ses som ett naturligt val i framtidens kollektivtrafik.

I en värld där efterfrågan på biodrivmedel förväntas öka kraftigt, samtidigt som produktionspotentialen är begränsad, måste vi ta vara på alla hållbara förnybara alternativ. Att se över sin drivmedelsstrategi för framtiden blir även högaktuellt kopplat till de nya direktiv för både drivmedel och fordon som just nu håller på att förhandlas på EU nivå. Fördelen med biogas är att den oftast produceras lokalt från avloppsslam, matavfall och restprodukter från livsmedelsindustri och lantbruk. Den måste därför inte kopplas till ett globalt drivmedelspris och därmed kan en god prisstabilitet säkras i avtal, vilket gör den till ett attraktivt lågriskalternativ för en fossilfri kollektivtrafik.

Samtidigt har gasmotortekniken länge haft svårigheter att nå upp i samma energieffektivitet som motsvarande dieselmotor. Därmed har körsträckan för gasbussarna begränsats och det har lett till högre drivmedelskostnader än för motsvarande dieselbuss. Scania har utlovat en kraftigt förbättrad bränsleekonomi i sin senaste gasbuss, och för att testa fordonet i verklig körning anordnade Biogas Öst tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Länsstyrelsen i Sörmland ett test där en biogasbussbuss under två dagar följde efter en regionbuss i ordinarie trafik i Sörmland. Testresultaten var över förväntan. Vi kan nu gå ut med att gasförbrukningen i verklig drift i regiontrafik halverades jämfört med dagens genomsnittliga biogasbussar vilket är jämförbart med motsvarande dieselfordon.

- Att biogasbussar nu kan köras till samma eller lägre drivmedelskostnad som dieseldrivna bussar i regiontrafik betyder mycket för möjligheterna att på ett hållbart sätt kunna erbjuda kostnadseffektiv och fossilfri kollektivtrafik, säger Martin Ahrne, vice VD på Biogas Öst med BioDriv Öst.

Med en miljömässigt attraktiv biogas i kombination med ett stabilt biogaspris bör biogasbussar nu ses som ett av förstahandsvalen i framtidens regiontrafik.

Fakta biogasbussar

Biogasbussar i kollektivtrafik ersatte 2017 motsvarande 77 miljoner liter diesel vilket minskade CO2-utsläppen med över 200 000 ton.

Busstestet genomfördes genom att en genomsnittligt lastad Euro 6 gasbuss från Scania följde efter regionbussar i ordinarie trafik i Sörmland under två dagar. Biogasförbrukningen per km indikerar en energianvändning på under 2,90 kWh/km, vilket är en halvering jämfört med de 5,78 kWh/km som dagens biogasbussar förbrukar i genomsnitt.

Läs mer om framtidens gasbussar och kollektivtrafik i rapporten Biogas i framtidens kollektivtrafik som finns att ladda ner här

Kontakt:

Martin Ahrne

Senior projektledare och vice VD Biogas Öst

0736-418157

martin.ahrne@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.