2020-12-17 10:50Pressmeddelande

Kommuner och regioner visar vägen till en fossilfri transportsektor

Foto: Uppsala TaxiFoto: Uppsala Taxi

I ett nytt informationsmaterial från BioDriv Öst presenteras sexton konkreta exempel på transportupphandlingar i framkant. Genom att tillämpa tuffa miljökrav kan kommuner och regioner göra stor skillnad på såväl lokal som nationell nivå. Läs exemplen som bidrar med inspiration och viktiga lärdomar.

För att underlätta och påskynda transportsektorns omställning lyfts inspirerande kommuner och regioner fram i det nya informationsmaterialet Exempel och erfarenheter från klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter.

– Genom att samla goda exempel kan vi visa att det är fullt möjligt att satsa på fossilfrihet redan här och nu. När kommuner och regioner samverkar och ligger i framkant skapar de även förutsättningar för fler företag och privatpersoner att ställa om. De offentliga upphandlingarna har exempelvis stor betydelse för utbyggnaden av nya laddplatser och tankställen för förnybara drivmedel, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd på samverkansorganisationen BioDriv Öst.

Exemplen täcker arbetsmaskiner, entreprenader och renhållning, persontransporter och gods- och varutransporter. Samtliga fokuserar på fall där kommunen och regionen har lyft blicken och ställt någon form av teknikspecifika krav för att bidra till en större bredd av miljö- och samhällsnyttor. En smart omställning till en fossilfri transportsektor kan nämligen ge ringar på vattnet och skapa fler fördelar, bland annat i form av renare luft, högre krisberedskap och en cirkulär ekonomi.

Uppsala kommun är en av flera organisationer som sett till helhetsbilden i sin upphandling av persontransporter med taxi där krav ställts på en viss andel el- och biogasfordon.

– Variationen i kraven gör att vi får en stärkt energisäkerhet och krisberedskap. Vi blir inte lika sårbara som om vi krävt endast en teknik, eller ställt teknikneutrala krav vilket ofta resulterar i bara ett sätt att driva bilarna på. Nu gick vi även in i en trappstegsmodell vilket gör implementeringen hanterbar, säger Mohamad Hassan (L), kommunalråd Uppsala kommun.

Uppsala kommun samverkade även med Region Uppsalas upphandling av sjukresor. Samverkan mellan flera aktörer och att ta sig an flera utmaningar på ett bräde innebär att en större kostnadseffektivitet kan uppnås.

– För att utforma upphandlingsunderlaget för våra persontransporter på bästa sätt utgick vi från BioDriv Östs vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter. Vi förde även många dialoger mellan olika enheter internt, och genom att specificera att personbilarna i uppdraget ska drivas av el, biogas eller vätgas säkerställdes att leverantören bidrar till kommunens ambition att i första hand välja dessa drivmedel, säger Ida Bohman, miljöstrateg, Järfälla kommun.

Leverantörsdialoger är också en viktig pusselbit för en lyckad upphandling. Linköpings kommun har vid upphandling av samordnade varutransporter på el och biogas satsat stort på kommunikation och omsorgsfulla förberedelser.

– Vi bollade mycket med potentiella leverantörer. Vi undersökte också marknadens leveranstider på tunga fordon där vi såg att leverans var möjlig till avtalsstart. Det grundliga förarbetet gjorde att båda parter vågade gå in i detta nya, säger Jörgen Svensson, chef för upphandling och inköp, Linköpings kommun.

Informationsmaterialet har tagits fram inom ramen för projektet Fossilfritt 2030 – en storregional samverkan för transportsektorns omställning i sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. Fem regioner, sex länsstyrelser och ett fyrtiotal kommuner medverkar i insatsen som består av fyra olika projekt som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt av projektdeltagarna.

Kontakt:
Beatrice Torgnyson Klemme
Vd BioDriv Öst
0733 – 97 06 25
beatrice.torgnyson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.