2019-12-12 14:16Pressmeddelande

Kommuner går före i omställningen till fossilfria transporter

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Det visar en ny statistikrapport för 2018 som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2018 ökade andelen förnybara drivmedel inklusive el till 38 procent, jämfört med 29 procent vid projektstart 2016. Sala kommun hade 56 procent förnybara drivmedel i sin fordonsflotta, vilket är bäst av alla projektdeltagare.

Projektet Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige samlar och lyfter fram de kommuner som vill agera föredöme och därmed även påskynda och stötta näringslivets och privatpersoners omställning till mer hållbara transporter. Som en del i projektet lanseras nu rapporten Transporter i östra Mellansverige 2018. Rapporten visar statusen för projektdeltagarna två år in i projektet.

I genomsnitt var 38 procent av de deltagande organisationernas drivmedelsanvändning av förnybart ursprung 2018, vilket var betydligt högre än det nationella genomsnittet på 23 procent. Det är därmed tydligt att ett aktivt arbete ger resultat.

Andelen förnybart drivmedel varierar dock mellan organisationerna, från 19 till 56 procent. Toppnoteringarna tillfaller kommunerna i Sala, Uppsala, Norberg, Arboga, Eskilstuna samt Region Uppsala, vilket tydliggör att såväl stora som små organisationer kan bedriva ett framgångsrikt arbete i omställningen till fossilfrihet.

Länsstyrelsen i Västmanlands län är projektägare för satsningen som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Projektet drivs i samverkan med länsstyrelserna i Uppsala och Södermanlands län samt den storregionala samverkansplattformen BioDriv Öst. Uppsala läns landshövding ser de offentliga aktörernas omställning som ett gott föredöme för hela samhällets klimatarbete.

– Genom att ligga i framkant i omställningen till fossilfria transporter visar kommuner och regioner prov på ansvarstagande och medvetenhet om klimatfrågans vidd. Skyndsamma insatser för förnybara drivmedel behövs på alla nivåer för att klimatmålen ska kunna nås, säger landshövding Göran Enander.

Majoriteten av transporterna i organisationerna sker med diesel. Genom att välja den diesel som har högst inblandning av förnybart kan stor skillnad uppnås, då andelen förnybart varierar från cirka 5 till 50 procent i diesel som inte är helt förnybar. Efter diesel är biogasfordonen flest. För de kommuner som har tillgång till gastankställen kan stora mängder fossila drivmedel ersättas relativt snabbt, då det finns relativt gott om gasfordon i alla segment från små personbilar till stora lastbilar och bussar. Etanolfordon är den tredje vanligaste typen av fordon som ligger stabilt strax under 500 fordon. I de flesta organisationer har den gamla nationella miljöbilsdefinitionen styrt fordonsinköpen. Därmed har fordonsflottan på senare år styrts mot dieselbilar, vilket lett till en ökad andel fossilt drivmedel i tanken.

Elbilar ökar kraftigt men utgör fortsatt en liten del av de deltagande organisationernas fordon. Andelen elfordon bedöms dock öka då flera kommuner har planer på att sätta upp egna laddstolpar och köpa in fler elfordon. År 2019 kommer elbilarna troligtvis vara fler än bensinbilarna, båda kategorierna utgör idag cirka 6 procent av de lätta fordonen.

– Som en del i projektet stöttar vi kommunerna i den konkreta omställningen och bistår exempelvis i arbetet med bidragsansökningar för laddplatser, gastankställen och fordon till det så kallade Klimatklivet. Vi ser nu med spänning fram emot statistikrapporten för 2019 då projektdeltagarna redan kommit ännu längre under det senaste året, säger Björn Isaksson, projektledare på BioDriv Öst.

Ladda ner rapporten här och läs mer om projektet här.

Kontakt:
Adriana Skaba
, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 010-224 92 22
Björn Isaksson, BioDriv Öst, 0768-195 282


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom stöd, rådgivning och samverkan hjälper vi både offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.