2018-03-20 14:06Pressmeddelande

Kommuner går före i omställningen till fossilfria transporter

Utgångsläget i projektet Fossilfritt 2030: Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige.Utgångsläget i projektet Fossilfritt 2030: Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige.

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Det visar en ny statistikrapport som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2016 var andelen förnybart drivmedel 29 procent, i topp ligger Eskilstuna kommun med 44 procent förnybart.

Projektet Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige - samlar och lyfter fram de kommuner som vill agera föredöme och därmed även påskynda och stötta näringslivets och privatpersoners omställning till mer hållbara transporter. Som en del i projektet lanseras nu rapporten Transporter i östra Mellansverige 2016. Rapporten visar statusen för projektdeltagarna vid projektets början och resultatet kommer att följas upp årligen under projekttiden. Redan vid projektstart är det tydligt att de kommuner och regioner som engagerat sig i satsningen går före i omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

I genomsnitt var 29 procent av de deltagande organisationernas drivmedelsanvändning av förnybart ursprung 2016, vilket var betydligt högre än det nationella genomsnittet på 19 procent. Det är därmed tydligt att ett aktivt arbete ger resultat.

Andelen förnybart drivmedel varierar dock mellan organisationerna, från nio till 44 procent. Toppnoteringarna tillfaller Eskilstuna, Trosa och Sala kommun samt Region Uppsala, vilket tydliggör att såväl stora som små organisationer kan bedriva ett framgångsrikt arbete i omställningen till fossilfrihet.

Länsstyrelsen Västmanland är projektägare för satsningen som finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Projektet drivs i samverkan med Länsstyrelserna i Uppsala och Södermanland samt den storregionala samverkansplattformen BioDriv Öst. Landshövdingen i Västmanland är stolt över de offentliga aktörernas arbete.

– Det är verkligen glädjande att offentlig sektor, inte minst kommunerna och regionerna tar frågan på allvar och visar vägen och vill gå före i omställningen till fossilfria transporter, säger Minoo Akhtarzand som också deltog vid invigningen av projektet.

Majoriteten av transporterna i organisationerna sker med diesel. Genom att välja den diesel som har högst inblandning av förnybart kan stor skillnad uppnås då förnybartandelen varierar från 5 till 50 procent. Efter diesel är biogasfordonen flest. För de kommuner som har tillgång till gastankställen kan stora mängder fossila drivmedel ersättas relativt snabbt då det finns gott om gasfordon i alla segment från små personbilar till stora lastbilar och bussar. Etanolfordon utgör en nästan lika stor andel som gasfordonen men under de senaste åren har dock många etanolfordon ersatts av dieselbilar. I de flesta organisationer är det den nationella miljöbilsdefinitionen som styr fordonsinköpen och därmed har fordonsflottan på senare år styrts mot dieselbilar vilket lett till en ökad andel fossilt drivmedel i tanken.

Elbilar utgör idag en liten del av de deltagande organisationernas fordon, men andelen elfordon bedöms öka då flera kommuner har planer på att sätta upp egna laddstolpar och köpa in elfordon. Flera kommuner är även intresserade av vätgas.

– Som en del i projektet stöttar vi kommunerna i den konkreta omställningen och bistår exempelvis i arbetet med bidragsansökningar för laddplatser, gastankställen och fordon till det så kallade Klimatklivet. Vi ser nu med spänning fram emot statistikrapporten för 2017 då projektdeltagarna redan kommit ännu längre under det senaste året, säger Björn Isaksson, projektledare BioDriv Öst.

Ladda ner rapporten här

Läs mer om projektet här

Kontakt
Adriana Skaba
, Länsstyrelsen Västmanland, 010 – 224 9222
Björn Isaksson, BioDriv Öst, 0768 – 195 282


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst förenklar omställningen till fossilfria transporter och en hållbar regional utveckling. Genom stöd, rådgivning och samverkan hjälper vi både offentlig sektor och företag att nå sina hållbarhetsmål. Vi är icke vinstdrivande och jobbar med allt från strategiska frågor till konkreta insatser.