2020-04-01 04:00Pressmeddelande

Kommuner går före i omställningen till fossilfria transporter

null

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Det visar en ny rapport som kartlägger användningen av förnybara drivmedel hos 17 kommuner och regioner i projektet Fossilfritt 2030.

– Den stora kraftsamling som projektdeltagarna har gjort i omställningen till hållbara transporter är imponerande. Att de offentliga aktörerna går före har stor betydelse för näringslivets och allmänhetens möjligheter att ställa om, säger Björn Isaksson, projektledare på den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst.

Genomsnittet för användningen av förnybara drivmedel har ökat från 29 till 43 procent under projekttiden 2017–2019. Toppnoteringarna för 2019 tillfaller Uppsala, Sala och Norbergs kommuner. Biogas och biodiesel är de drivmedel som till lika delar står för nästan hela ökningen. Användningen av el och etanol har ökat med omkring en procentenhet vardera. Projektdeltagarnas resultat går att jämföra med siffran nationellt. På nationell nivå var andelen förnybar energi i vägtransportsektorn föregående år 23 procent enligt statistik från Trafikverket.

Fordon som är typgodkända för förnybara drivmedel (el, etanol och biogas) har ökat från 35 till 52 procent i projektdeltagarnas fordonsflottor under projekttiden. Gasbilar har ökat mest och därefter helt eldrivna bilar. Toppnoteringarna för 2019 när det gäller fordonssidan tillfaller Eskilstuna kommun, Region Uppsala och Sala kommun. Sala kommun är därmed ensam om att hamna på prispallen i båda kategorierna.

De sammanlagda resultaten för projekttiden presenteras i en ny rapport som tagits fram i projektet Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige. I rapporten sammanställs användningen av förnybara drivmedel hos 17 kommuner och regioner i Uppsala, Västmanland och Södermanlands län. Projektet samlar och lyfter fram de offentliga aktörer som vill agera föredöme och därigenom även påskynda och stötta näringslivets och privatpersoners omställning till mer hållbara transporter. De goda projektresultaten har lett till en kraftig utbyggnad av ny infrastruktur för förnybara drivmedel i de tre länen och ett fortsättningsprojekt ska nu genomföras under 2020 till 2022 i samverkan mellan sex länsstyrelser, fem regioner och ett fyrtiotal kommuner.

– Vi har goda möjligheter att ställa om till ett framgångsrikt fossilfritt samhälle och i projektet arbetar vi med att underlätta vägen dit. Till exempel stöttar vi kommunerna i den konkreta omställningen till fordon, tankställen och laddplatser för förnybara drivmedel. Det är en viktig omställning som även stärker samhällets krisberedskap, vilket också är en högaktuell fråga just nu, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst.

Ladda ned rapporten här.

Kontakt:
Björn Isaksson
Projektledare BioDriv Öst
+46 76 819 52 82
bjorn.isaksson@biodrivost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.