2015-02-26 07:26Pressmeddelande

Klimateffektiv infrastruktur bromsas av politisk otydlighet

null

Biogasen har vuxit kraftigt de senaste åren och ersatt stora mängder importerad fossil energi. I Mälardalen skulle lokala biogasledningar på sikt kunna länkas samman i ett regionalt nät – energieffektiv och klimatnyttig infrastruktur med positiva effekter på utsläpp av CO2, hälsoskadliga partiklar, samhällsekonomi och försörjningstrygghet för transport- och industrisektorerna. Idag saknas dock grundläggande, långsiktigt säkra förutsättningar för att kunna satsa vidare.

Biogasen är en mångsidig förnybar energikälla med mycket stor klimatnytta. Den används till övervägande del som fordonsbränsle och i Mälardalen, precis som i andra delar av landet, finns lokala system med småskaliga distributionsledningar, men det saknas en regional distributions-lösning. Distribution av biogas i ledning är energieffektivt, minskar utsläpp och buller samt risken för läckage och incidenter. Det kräver dock stora volymer biogas för att bli ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Projektet Biogasnät i Mälardalen har studerat förutsättningarna att etappvis länka samman befintliga ledningar i ett regionalt biogasnät.

Lokal produktion av biogas från rötning och förgasning i de 19 kommunernai fokus kring Mälaren och Hjälmaren kan uppgå till ca 3 TWh årligen. Effekterna på klimat och miljö till följd av effektivare distribution och att biogasen ersätter importerad fossil energi är betydande. Utöver minskningar av kväveoxider och hälsoskadliga partiklar, skulle de fossila CO2-utsläppen reduceras med över 200 000 ton, motsvarande 40 % av de årliga utsläppen från svenskt inrikesflyg.

Ett regionalt nät utjämnar lokala obalanser i tillgång och efterfrågan, vilket understryker vikten av systemet som helhet. Det bidrar också till att all producerad biogas kommer till nytta, och kan ge fler potentiella producenter tillgång till en större marknad. En utveckling av biogasen i regionen skulle också ge positiva effekter på tillväxt och sysselsättning, samtidigt som lokalt producerad biogas minskar behovet av importerad energi och nätet fungerar som lager och back-up vilket ökar försörjningstryggheten. En ungefärlig investeringskostnad för hela nätet – 35 mil markförlagd plastledning avsedd för 10 bars tryck – har beräknats till knappt 1 miljard kronor.

Möjligheter till kraftigt ökad produktion och användning av biogas finns alltså, med tydliga vinster för såväl miljö och klimat som samhällsekonomi och försörjningstrygghet. Projektkonstellationen gör dock bedömningen att det saknas förutsättningar för att kunna gå vidare i nuläget. Spelreglerna för biogasen, liksom för andra biodrivmedel, är alltför osäkra och kortsiktiga. Det otydliga politiska läget bromsar utvecklingen och drabbar klimateffektiva infrastruktursatsningar hårt, vilket är extra tråkigt i en tid med låga räntor och en ekonomi i stort behov av investeringar.

Kontakt:
Jonas Forsberg
Projektledare, Biogas Öst
070-271 87 37
jonas.forsberg@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.