2021-05-07 04:00Pressmeddelande

Innovationsprojekt banar väg för elektrifierat transportsystem i Västerås

null

För att tillgodose ett förändrat energibehov till följd av en växande befolkning, förändrat mobilitetsbeteende och en ökad elektrifiering behövs mer kunskap om samspelet mellan fordon, infrastruktur och användare. Därför har Västerås stad i samverkan med BioDriv Öst initierat en förstudie för att påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem.

– Omställningen av transportsektorn kräver eftertanke och strategi. En bredd av olika lösningar och förnybara drivmedel kommer att behövas. Förhoppningen med projektet är att hitta framgångsrika lösningar som andra kan ta efter, säger Christoffer Aalhuizen, projektledare på den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst.

Västerås är en växande stad som år 2050 väntas ha en befolkning på 200 000 invånare. Fler invånare och ett utvidgat näringsliv ställer högre krav på stadens infrastruktur och försörjningssystem, särskilt el- och transportsystemet. Samtidigt spelar elektrifierade transporter en viktig roll för att Sverige ska kunna nå uppsatta miljö- och klimatmål. I takt med att staden växer måste utvecklingen av elektrifierade transporter, kapacitet i elnätet och ett utvidgat näringsliv ske parallellt och i samklang istället för på bekostnad av varandra.

Målet med projektet Förstudie för effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås är att skapa en plattform för samarbete och forskning som påskyndar elektrifieringen och effektiviseringen av transportsystemet i Västerås. Det kan till exempel handla om att öka samverkan mellan elnätsföretag, offentlig sektor och kollektivtrafikaktörer. Inom projektet kommer ny kunskap att tas fram för att öka aktörernas förståelse för sina respektive roller i det föränderliga systemet kring elektrifiering, digitalisering och tjänstefiering av transportsystemet. Arbetet kommer att ske utifrån dessa tre teman och syftar till att kartlägga intressenter och befintliga system samt analysera behov av framtida kravspecifikationer. Efter projektets avslut ska kunskap från förstudien kunna integreras i andra elektrifieringsprojekt.

– Vi ser fram emot att samarbeta med företag i Västerås och med BioDriv Öst som har stor erfarenhet inom hållbara transporter. Västerås stad har som mål att underlätta för uppkopplade och effektiva transporter och det här projektet ger oss en bra plattform för våra ambitioner, säger Magnus Hellstrand, klimatsamordnare på Västerås stad.

Om projektet
Västerås stad är projektägare och projektet leds av BioDriv Öst. Övriga deltagare är ABB, Mälardalens högskola, Tvinn, Mälarenergi, Bostads AB Mimer och Svealandstrafiken. Utöver projektparterna kommer fler aktörer från bland annat fordonsindustrin bjudas in till samverkan. Förstudien pågår under nio månader med start i januari 2021. Finansiering sker genom Vinnova samt projektets deltagare.

Kontakt
Christoffer Aalhuizen
Projektledare BioDriv Öst
0709 – 73 02 23
christoffer.aalhuizen@biodrivost.se

Magnus Hellstrand
Klimatsamordnare Västerås stad
021 – 39 76 47
magnus.hellstrand@vasteras.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.