2013-03-01 12:37Pressmeddelande

Ingen lantbruksbiogas utan samarbete

null

Lantbruket står för en stor del av den rötbara biogaspotentialen i Sverige. Under senare år har större samverkansanläggningar visat sig vara vägen framåt. En tydlig framgångsfaktor är långa avtal och samarbete med någon redan etablerad aktör på fordonsgasmarknaden. Det visar en utredning kring lantbruksbaserad biogasproduktion som Biogas Öst låtit göra.

Lantbruket står för en stor del av den rötbara biogaspotentialen i Sverige, men småskaliga satsningar på gårdsnivå har visat sig svåra att räkna hem. Större satsningar där teknikens skalfördelar utnyttjas har istället varit mer framgångsrika, vilket även kan anses minska risken för den enskilde lantbrukaren.

Biogas Öst har låtit utreda en rad olika samverkanskoncept i Sverige för att jämföra och utvärdera satsningarna avseende initiativtagare, ingående aktörer och samverkansformer, ägandestruktur, projektering och tillståndshantering, samt säkerhet för avsättning av biogasen. Samtliga studerade anläggningar förutom en har fått investeringsstöd, mest vanligt via det tidigare Klimp-programmet som varit mycket viktigt för biogasens utveckling och bidragit till minskade CO2-utsläpp.

De studerade anläggningarna har flytgödsel som ett viktigt bassubstrat och en hög andel gödsel kan ge ett mer långsiktigt stabilt produktionspris. Att dessutom knyta till sig mer högvärdigt material t.ex. från livsmedelsindustrin har också visat sig betydelsefullt i flera fall.

Den viktigaste riskminimerande faktorn – ofta helt avgörande för att säkra finansieringen – är en långsiktigt säker avsättning för biogasen. Medan delägande lantbrukare bidrar med substrat och garanterar avsättningen för biogödseln, kan delägande energibolag garantera avsättningen av biogasen på befintlig marknad. En annan metod har varit att skriva långsiktiga avtal, typiskt 10-15 år, med fordonsgasaktörer som inte är delägare i produktionen, men istället tar den största delen av marknadsrisken och även levererar back-up till kunderna om så krävs.

Kontakt: 
Jonas Forsberg
Projektledare, Biogas Öst
070-271 87 37
jonas.forsberg@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.