2020-06-11 14:38Pressmeddelande

Inga ursäkter - dags att upphandla de nya miljöbilarna

null

Trots att kommuner och regioner dagligen kämpar mot coronaviruset i sina verksamheter är engagemanget stort för att fortsätta arbetet med att ställa om till fossilfria transporter. Allt för att undvika en framtida klimatkris. Tack vare den nya miljöbilsdefinitionen som regeringen beslutade om i förra veckan, i kombination med uppdaterad vägledning på både regional och nationell nivå, är förutsättningarna för offentlig sektor att bidra till fossilfria transporter bättre än någonsin. Observera dock att detta förutsätter att statliga myndigheter och offentliga aktörer är kloka nog att bortse från regeringens klavertramp i den nya miljöbilsförordningen.

Intresset för att utnyttja den offentliga upphandlingen som ett strategiskt verktyg för att nå hållbarhetsmålen har ökat. När många aktörer samverkar och drar åt samma håll blir arbetet med fossilfria transporter betydligt enklare – och billigare. Om vi dessutom ser till helhetsbilden och löser flera olika samhällsutmaningar på en och samma gång kommer kostnadseffektiviteten i insatserna att bli ännu högre. Något som kommer vara än mer kritiskt i coronakrisens spår.

Att ställa miljökrav i upphandlingar av fordon och transporter är dock inte alltid det enklaste. Men det finns en hel del stöd och riktlinjer att ta hjälp av. Det generellt sett viktigaste miljökravet i offentlig upphandling av fordon och transporter är den statliga miljöbilsdefinitionen i kombination med krav på förnybart drivmedel. Efter två års avsaknad av en sådan beslutade regeringen den 4 juni äntligen om en ny statlig miljöbilsdefinition, som innebär att miljöbilar är de bilar som får bonus i bonus-malus-systemet. De nya miljöbilarna är alltså elbilar, laddhybrider och biogasbilar. Utöver detta finns dessutom mer hjälp och vägledning vid upphandling av fordon och transporter i form av Upphandlingsmyndighetens nyligen uppdaterade hållbarhetskriterier för personbilar, lätta lastbilar och minibussar och BioDriv Östs nya version av Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter.

Både regeringen och Upphandlingsmyndigheten pekar nu tydligt ut att elfordon (inklusive vätgas) och biogasfordon alltid ska upphandlas i första hand. Det ligger helt i linje med den analys som ligger till grund för styrningen av vilka fordon som erhåller bonus vid inköp och vilka fordon som tillåts i den tuffaste miljözonen (klass III). Enligt en nyligen publicerad studie från forskningsinstitutet RISE är det även el och biogas som, utöver en stor positiv påverkan på klimatet, bidrar till flest miljö- och samhällsnyttor när olika drivmedel utvärderas i ett bredare perspektiv. Likaså har flera länsstyrelser i sina regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel pekat ut att el och biogas bör upphandlas i första hand.

Att el och biogas pekas ut som förstahandsval, innebär det att vi inte längre behöver satsa på andra förnybara drivmedel, som etanol och biodiesel? Inte alls. Om vi ska nå 2030-målet för transportsektorn behöver alla hållbara förnybara alternativ öka kraftigt och hela transportsystemet måste bli mer effektivt. Tanken är att när el och biogas inte är möjligt att upphandla, då ska etanol eller biodiesel upphandlas för att ersätta de fossila alternativen. Upphandlingsmyndighetens nya hållbarhetskriterier visar tydligt att det vi inte längre ska upphandla är fordon och transporter som går på fossila drivmedel. Fortsatta inköp av fordon som endast är godkända för fossila drivmedel är inte okej år 2020. Fossilfritt är, och måste vara, den nya normen för offentliga aktörer och företag i framkant.

Det är därför mycket oroväckande att regeringen inte anser att de fossila drivmedlens era är förbi. I den nya miljöbilsförordningen (2020:486) som regeringen idag offentliggjort är det smärtsamt tydligt att styrningen är på tok för svag för att uppnå Sveriges offensiva klimatmål för transportsektorn. I förordningen fastställs förvisso den nya miljöbilsdefinitionen, vilken varit efterlängtad och utformningen av den stödjer vi fullt ut. Men i förordningen pekas det även ut vilka krav som ska gälla när det av någon anledning inte är möjligt att upphandla miljöbilar. Tyvärr har regeringen satt dessa krav på en obegripligt svag nivå för personbilar, hela 225 g CO2/km. Denna kravnivå är i stort sett samma som i den förra, 10 år gamla förordningen, och medger att myndigheter kan köpa in stora törstiga bilar som kan köras helt och hållet på fossila drivmedel. Inköp av exempelvis en Range Rover Evoque med största möjliga dieselmotor och utan godkännande för att framföras på HVO100 är därmed helt okej att upphandla för skattepengar enligt regeringens perspektiv.

Vår bedömning är att denna undantagsnivå kommer att behöva tillämpas en hel del de närmsta åren och att då fullständigt frikoppla dessa fordonskrav från krav på förnybara drivmedel är inte ett beslut av en regering i framkant. I remissversionen till förordningen fanns inte någon undantagsnivå alls. Många remissinstanser påpekade då att det inte är acceptabelt att tillåta inköp av vilka fordon som helst när miljöbilar inte är möjliga att upphandla. Att nu ta med en undantagsnivå, men en obegripligt svag sådan, är sämre än att inte ha någon undantagsnivå alls då det indirekt kan legitimera den typ av fordon som denna undantagsnivå tillåter.

I den tidigare förordningen fanns åtminstone en paragraf som tydliggjorde att fordon som kan köras på förnybara drivmedel också ska köras på förnybara drivmedel i största möjliga utsträckning. Denna paragraf har regeringen helt valt att ta bort. Det innebär även att de laddhybrider som klassas som miljöbilar utan problem kan framföras endast på fossila drivmedel enligt regeringen. Inte heller definieras det i förordningen vad som är godtagbara skäl för att inte upphandla miljöbilar. Det kan alltså vara högst godtyckligt för en myndighet att inte köpa in miljöbilar. Detta rimmar illa med regeringens återkommande utspel om den offentliga upphandlingens betydelse i omställningen till fossilfrihet samt den gröna omställning som regeringen utlovat i coronapandemins spår.

Någon kanske undrar varför denna förordning är viktig, den styr ju endast några statliga myndigheters inköp av bilar vilket är en väldigt liten del av den svenska bilflottan. Men faktum är att kraven i förordningen har använts flitigt av kommuner, regioner och företag när de ställt miljökrav i upphandlingar av bilar. Denna förordning påverkar alltså i stor utsträckning miljökraven i all offentlig upphandling av bilar och transporttjänster.

Tack och lov har Upphandlingsmyndigheten i sina nyligen publicerade hållbarhetskriterier för fordon tagit tydligt sikte på Sveriges offensiva klimatmål för transportsektorn. Vi vill därför uppmana alla offentliga aktörer att visa vägen till fossilfrihet genom att tillämpa Upphandlingsmyndighetens basnivå när avsteg från inköp av miljöbilar behöver göras. De svaga undantagskraven i regeringens förordning måste undvikas. Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier på basnivå är den mest välutredda och välförankrade undantagsnivån i upphandlingssammanhang. Den har föregåtts av en utförlig utredningsprocess i över ett års tid som noga har analyserat fordonsutbud och verksamhetsbehov samt diskuterats av en rad både offentliga och privata aktörer. Upphandlingsmyndigheten har dessutom beaktat en lång rad av remissvar. Allt detta har funnits lättillgängligt för regeringen att tillämpa rakt av i miljöbilsförordningen för att undvika missförstånd och förvirring när det gäller vad som kan anses vara en miljömässigt hållbar upphandling av fordon. Såväl BioDriv Öst som flera andra remissinstanser har dessutom pekat på denna lättillgängliga lösning. Varför regeringen inte har valt att utnyttja Upphandlingsmyndighetens basnivå som undantagsnivå i den nya förordningen är en gåta.

Efter många år av ineffektiv och spretig styrning vad gäller miljöbilar och offentlig upphandling har trots allt de flesta pusselbitarna nu fallit på plats och vi har ett flertal styrmedel på transportområdet som pekar åt samma håll. Det gör att förutsättningarna för offentliga aktörer att påskynda omställningen till fossilfria transporter aldrig har varit bättre än nu. Se därför till att vid alla upphandlingar av fordon och transporter ta hjälp av den nya miljöbilsdefinitionen i kombination med Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier och vår nya vägledning. Det kommer garanterat att bidra till en ökad efterfrågan på samtliga förnybara drivmedel och ta oss närmare våra klimatmål!

Beatrice Torgnyson Klemme
Vd för den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.