2018-06-01 11:20Pressmeddelande

Hur rullar Sverige om krisen kommer?

null

Just nu pågår den nationella Krisberedskapsveckan. Det är hög tid att fler får upp ögonen för kopplingen mellan ett stärkt totalförsvar och transportsektorns omställning till fossilfrihet. För att belysa hur Sverige kan stärka försörjningstryggheten genom en omställning till fossilfria transporter arrangeras seminariet Är vi Redo? i Almedalen.

Mellan den 28 maj-3 juni pågår Krisberedskapsveckan för att öka medvetandegraden kring den svenska beredskapen. I samband med kampanjen skickar MSB ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll i Sverige. Allt för få har dock insett att transportsektorns omställning till fossilfrihet innebär en stor möjlighet till förstärkt totalförsvar.

Sveriges transporter är idag starkt beroende av importerade fossila drivmedel. Även de förnybara drivmedel som vi använder är till majoriteten importerade. Vid en svår samhällspåfrestning eller kris kan det innebära att i stort sett hela Sverige stannar. Transporter med livsmedel till dagligvaruhandel slutar rulla, mediciner kommer inte fram och traktorerna slutar att bruka jorden. Vi klarar inte av att försörja ens de mest samhällskritiska funktionerna med Sveriges nuvarande produktion av biodrivmedel och knapphändiga antal elfordon. Ur ett försvarsperspektiv är vi alltså oerhört sårbara i ett scenario där drivmedelsimporten slås ut.

För att belysa nya lösningar inom detta område arrangerar nätverket BioDriv Öst, regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, Lantmännen, Tekniska verken i Linköping och Biogas Research Center vid Linköpings universitet ett seminarium i Almedalen den 4 juli. Seminariet heter - Är vi redo? - och syftar till att ge svar på hur vi stärker totalförsvaret genom en omställning till fossilfria transporter.

-Omställningen till förnybara drivmedel kan bidra till att uppnå flera viktiga samhällsmål, särskilt om produktionen av de förnybara drivmedlen sker i Sverige. Inte minst bidrar det till ett stärkt totalförsvar, säger Beatrice Torgnyson Klemme, VD BioDriv Öst

Under seminariet kommer politiker och experter att diskutera hur återuppbyggnaden av Sveriges totalförsvar till 2020 kan kombineras med transportsektorns omställning till 2030.

-Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Genom att lyfta blicken ser vi många andra nyttor och möjligheter som kan komma med omställningen, däribland en ökad självförsörjningsgrad i händelse av kris, säger Svante Axelsson, Nationell samordnare för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

För mer information om seminariet kan du ta del av vår inbjudan via denna länk.

Kontakt

Beatrice Torgnyson Klemme                                      Peter G Söderberg

Vd Biogas Öst med BioDriv Öst                                 Kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige

+46 73 397 06 25                                                       +46 70 310 57 97

beatrice.torgnyson@biogasost.se                              peter.g.soderberg@regeringskansliet.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.