2015-12-03 10:19Pressmeddelande

Från lokalt till globalt – ta med biogasen till förhandlingsbordet i Paris!

null

Sverige är världsledande på produktion av biogas från lokalt avfall för användning i transportsektorn – den enskilt största delen av klimatutmaningen. Genom att leda utvecklingen och inspirera andra kan även ett litet land påverka det globala klimatarbetet. Ta med det svenska ”biogasundret” till förhandlingsbordet vid COP21 i Paris!

För att klara 2-gradersmålet och hålla oss inom de planetära gränserna måste växthusgasutsläppen minskas markant – och snabbt. Att ställa om till en mer cirkulär ekonomi framhålls som avgörande för att minska resursuttaget och skadeverkningarna på miljö och klimat. Detta var också utgångs-punkten för BiogasTinget 2015 på anrika Nalen i Stockholm den 2 december.

Årets biogasutmärkelse, som prisar framstående insatser på biogasområdet, delades ut och vinnare 2015 blev Sveriges miljösmartaste kollektivtrafik: Västerås Lokaltrafik och VD Peter Liss. Under dagen framhölls också att Sveriges ledande biogasposition måste värnas och vidareutvecklas. Dels för att fortsätta tillvarata lokalt avfall och stärka en inhemsk grön industri, men också för att leda vägen och vara en global föregångare.

Vid pågående klimatmötet COP21 i Paris ska representanter från världens alla hörn försöka mejsla fram ett globalt, bindande klimatavtal. För det krävs ledarskap och inspiratörer. Transportsektorns oljeberoende är en global fråga, som kommer att kräva flera olika parallella svar. Här kan ett litet land som Sverige göra oproportionerligt stor skillnad för klimatet.

Ty efter Parismötet – och oavsett resultaten där – kommer vardagen åter och internationell storpolitik måste omsättas i lokal praktik. Förutsättningar för att producera klimatneutral biogas från lokala avfalls- och restströmmar finns i alla länder. Och förutom att nyttja lokala resurser i ett kretslopp och öka försörjningstryggheten, bidrar biogasanvändning också till minskade utsläpp av hälsofarliga partiklar samt övergödande och försurande ämnen.

Det är sådana cirkulära lösningar som måste gynnas om vi ska nå ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet – lokalt och globalt. Svensk biogasteknik och -kunskap visar vägen. Det, om något, måste Åsa Romson och den svenska delegationen ta med sig till förhandlingsbordet i Paris!


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.