2017-10-11 17:20Pressmeddelande

Framtidens cirkulära och hållbara regioner behöver biogas

Lennart Pilskog, NGV Global, Knud Tybirk, Samsø, Bengt Nordström, Region Östergötland, Johan Saarela, Stormossen Oy och Tula Ekengren, Västra Götalandsregionen.Lennart Pilskog, NGV Global, Knud Tybirk, Samsø, Bengt Nordström, Region Östergötland, Johan Saarela, Stormossen Oy och Tula Ekengren, Västra Götalandsregionen.

I morgondagens hållbara städer och regioner måste vi sluta cirkeln och nyttja biogasens värdekedja fullt ut. Det konstaterades i samband med European Week of Regions and Cities i Bryssel där Biogas Öst tillsammans med Region Östergötland och fyra andra europeiska regioner visade hur regioner och städer kan utveckla sitt hållbarhetsarbete med hjälp av biogas.

Tidigare idag anordnade Biogas Öst seminariet Closing the loop: Biogas as a driver of sustainable regions and cities tillsammans med Region Östergötland, Västra Götalandsregionen, Tartu City (EE), Ostrobothnia (FI), Samsø (DK) och Stockholmsregionens europakontor som alla arbetar med biogas. Seminariet som samlade över 70 deltagare från ett 15-tal länder var en officiell del av European Week of Regions and Cities (EWRC) i Bryssel.

De medverkande regionerna berättade om hur de genom att jobba med olika delar av biogasens värdekedja lyckats skapa nyttor utöver minskade utsläpp av klimatgaser. Biogasanläggningarnas biogödsel är på frammarsch vilket är viktigt för en ökad ekoodling och den nationella matsäkerheten i en omvärld där handelsgödsel är en ändlig produkt som importeras. Samtidigt kan matavfall, gödsel, jordbruksrester och avloppsslam generera jobb och tillväxt genom hållbar avfallshantering med närproducerad biogas som bonus.

- Det handlar om att använda det organiska avfall som ändå finns i våra städer och regioner och uppnå den fulla potentialen för biogasen. Bara så kan vi nå det cirkulära samhälle vi alla vill se, säger Martin Ahrne, vice vd Biogas Öst och projektledare för EU Life+-projektet Biogas XPOSE.

I EU pågår just nu ett arbete att med ersätta förnybarhetsdirektivet 2009/28/EG, och det nya direktivet som väntas antas någon gång under 2018 kommer med all säkerhet att ha stor inverkan på transportsektorn. I förslaget från EU-kommissionen tas inte tillräcklig hänsyn till lokala skillnader och uppnådd miljönytta. Sammantaget jobbar direktivet med generella principer istället för uppmätt faktisk koldioxidreduktion.

- När EU nu går fram med ett förslag på ett nytt förnybarhetsdirektiv så är det viktigt att de fokuserar på rätt saker. Förslaget som det är skrivet styr inte mot en ökad andel hållbara drivmedel med faktisk klimatnytta, utan fokuserar istället på råvarorna säger Jenny Ivner, strateg för energi och klimat på Region Östergötland.

Konferensen avslutades i positiva ordalag av dagens moderator Lennart Pihlskog, V.P. NGV Global. Han förmedlade den positiva utveckling som sker kopplat till biogas runt om i världen med en förhoppning om att fler regioner och städer ska se de många nyttorna i biogasens kretslopp och att förhandlingarna kring det nya direktivet fångar hela potentialen i biodrivmedelssektorn.

Läs mer om seminariets innehåll och program HÄR.

Kontakt
Martin Ahrne, Vice vd och senior projektledare Biogas Öst med BioDriv Öst
+46 73 641 81 57
martin.ahrne@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.