2018-07-13 14:00Pressmeddelande

Försvaret driver på omställningen till fossilfrihet

Paneldeltagare f.v: Daniel Bäckström (C), Hans Henkelman, Naznoush Habashian, Camilla Eriksson, Åsa Westlund (S), Beatrice Torgnyson KlemmePaneldeltagare f.v: Daniel Bäckström (C), Hans Henkelman, Naznoush Habashian, Camilla Eriksson, Åsa Westlund (S), Beatrice Torgnyson Klemme

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning om näringslivets roll inom totalförsvaret, och under årets Almedalsvecka var det tydligt att frågorna om Sveriges försörjningstrygghet på livsmedel och drivmedel var ett hett ämne vid flera seminarier. En viktig del av lösningen är en ökad produktion av förnybara drivmedel i Sverige. Det konstaterade paneldeltagarna i enighet under seminariet - Är vi redo? – Så här stärker vi totalförsvaret genom en omställning till fossilfria transporter.

Sverige är idag starkt beroende av importerade fossila drivmedel till transportsektorn. Även de biodrivmedel som används är till majoriteten importerade. I ett försvarsperspektiv är vi därmed sårbara i ett scenario där drivmedelsimporten slås ut, inte minst är drivmedel en kritisk insatsvara för att kunna fortsätta producera livsmedel i Sverige i tider av kris. Det finns därför mycket att vinna på att minska importberoendet av fossila drivmedel och att öka Sveriges självförsörjningsgrad av förnybara drivmedel. Detta konstaterades vid ett fullsatt Almedalsseminarium den 4 juli arrangerat av nätverket BioDriv Öst, regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, Lantmännen, Tekniska verken i Linköping och Biogas Research Center vid Linköpings universitet.

Seminariets två paneler bestod av representanter från politik, näringsliv, offentlig sektor och forskning. I bred samstämmighet konstaterades det att målet om transportsektorns omställning också kan bli en viktig språngbräda i arbetet med ett stärkt totalförsvar. Ökad etanolproduktion håller igång värdefull jordbruksmark som kan behövas för livsmedelsproduktion, biogasproduktion ger närproducerat drivmedel och minskar importberoendet av växtnäring och förnybar el bidrar till mindre sårbar och decentraliserad elförsörjning som kan användas i elfordon.

Genom tydliga styrmedel och en långsiktig strategi går det att öka takten i omställningen till fossilfria transporter. Med svenskproducerad etanol, biogas, biodiesel samt el och vätgas får vi därmed en ökad resiliens, ett stärkt totalförsvar och en ökad självförsörjningsgrad i tider av kris. Investeringar i svensk drivmedelsproduktion skapar dessutom gröna arbetstillfällen och nya affärsmöjligheter för svenskt näringsliv.

Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson för Centerpartiet och delaktig i Försvarsberedningen, medverkade under seminariet och berättade att Försvarsberedningen har konstaterat att nivån på beredskapsarbete och samordning är för låg. Svenska myndigheter måste bli bättre på att verka tvärsektoriellt. Kortsiktighet kostar pengar och försenar ett arbete som måste ske. Ett konkret förslag på hur detta kan förbättras är genom regleringsbreven som med ett bredare fokus kan se till att de olika myndigheterna stärker varandras arbete på ett bättre sätt, berättade Daniel Bäckström.

Bland paneldeltagarna fanns även Åsa Westlund (S) ordförande i miljö- och jordbruksutskottet samt ansvarig för den nytillsatta utredningen om långsiktiga förutsättningar för biogasproduktion i Sverige. Politikerna fick konkreta tips och medskick från dagens moderator Beatrice Torgnyson Klemme, VD för BioDriv Öst.

- Moderaterna har nyligen lagt fram ett förslag om att 800 miljoner per år ska avsättas för sänkt dieselskatt för lantbruket och Försvarsberedningen har föreslagit att 700 miljoner per år ska gå till stärkt självförsörjningsgrad på livsmedel i Sverige. Genom att på ett smart sätt fokusera dessa medel på omställning till förnybara drivmedel så kan två viktiga nationella mål uppnås på en och samma gång. Även den kommande nya miljöbilsdefinitionen samt länsstyrelsernas uppdrag om att ta fram planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel är högaktuella insatser som skulle kunna bidra till arbetet med ett stärkt totalförsvar, lyfte Beatrice Torgnyson Klemme.

Seminariet avslutades av Svante Axelsson, Nationell samordnare för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, med en kraftsamling på scenen där över 20 av de 150 aktörer som antagit Fossilfritt Sveriges. Transportutmaning fick möjlighet att visa upp sig och uppmuntra andra aktörer att anta Transportutmaningen. Även Svante betonade att Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och har en fantastisk möjlighet att bli ett biobaserat land. Försvarspolitiken är en viktig språngbräda för detta som kan ge kraft åt omställningen, avslutade Svante Axelsson.

Medverkande vid seminariet:

Åsa Westlund (S) riksdagsledamot och ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet

Daniel Bäckström (C), riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson

Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen

Mats Eklund, föreståndare och vetenskaplig ledare på Biogas Reserach Center vid LiU

Camilla Eriksson, analytiker på FoI

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd i Uppsala kommun med ansvar för trafik och miljö

Linda Burenius Magnusson, ansvarig för Public Affairs OX2

Naznoush Habashian, hållbarhetschef på Försvarsmakten

Hans Henkelman, handläggare för civilt försvar och krisberedskap Länsstyrelsen Stockholm

Beatrice Torgnyson Klemme, VD Biogas Öst med BioDriv Öst (moderator)

Kontakt

Beatrice Torgnyson Klemme

Vd Biogas Öst med BioDriv Öst

+46 73 397 06 25

beatrice.torgnyson@biogasost.se


Om BioDriv Öst

BioDriv Öst är en icke vinstdrivande samverkansorganisation som samlar sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri transportsektor och en hållbar regional utveckling. Organisationen verkar i ett triple helix-perspektiv och för samman över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Nätverket Biogas Öst arbetar för att främja utvecklingen av biogas i regionen.